Eerder deze week ontving de minister een brief van de
VNG. De voorzitter van de directieraad verweet daarin het kabinet
onzorgvuldige wetgeving en stelt het Rijk aansprakelijk voor eventuele
financiële gevolgen bij de gemeenten.

De Gemeentewet verplicht de gemeenten echter, sinds 2000, niet meer tot
het uitkeren van de Zalmsnip. Wel stond nog in de wet dat gemeenten de
zalmsnip konden uitkeren. Die "kan-bepaling" wordt per 1 februari
geschrapt. Hiermee bestaat overigens nog steeds de vrijheid voor
gemeenten om tot uitkering over te gaan. Een onbedoeld effect ontstaat
als gemeenten in hun belastingverordeningen zichzelf verplicht stellen
tot uitbetaling van de Zalmsnip. De huidige wijziging van de
Gemeentewet betekent in essentie het schrappen van bepalingen die de
distributie van de Zalmsnip mogelijk maakten. Nu het geld via het
gemeentefonds niet langer beschikbaar is ligt het voor de hand dat
gemeenten de Zalmsnip ook niet meer uitkeren. Die afweging is echter
voorbehouden aan de gemeenten.

De gemeenten zijn in juni 2004 geïnformeerd over de afschaffing van de
Zalmsnip. Toen is aangekondigd dat de financiële compensatie van EUR325
miljoen via het gemeentefonds komt te vervallen. De betreffende
begrotingswet is daarna ook door de Tweede Kamer aanvaard. Na juni 2004
heeft zich daarmee geen beleidswijziging meer voorgedaan. De gemeenten
en de VNG zijn hierover tijdig geïnformeerd.

Indien een individuele gemeente besluit om een lastenverlichting voor
burgers in 2005 te bieden, dan kan dat. Er is dan geen sprake van het
uitkeren van een Zalmsnip, maar van het generiek verlagen van de lokale
lasten. Binnen de huidige wet- en regelgeving behoort dat tot de
mogelijkheden.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular