Het volgende kabinet moet de rijksregie
over de Randstad versterken. Ook moet de schaal van gemeenten
verder vergroten, met als ondergrens 20.000 inwoners. De deelraden
in Amsterdam en Rotterdam kunnen verdwijnen. De aanpassingen moeten
de 'bestuurlijke drukte' verminderen.

Dat staat in de verkenning 'De toekomst
van het decentrale bestuur, het decentrale bestuur van de
toekomst'. De verkenning is bedoeld als inbreng bij de
kabinetsformatie.Minister Remkes (BZK) rondt met de verkenning een
discussie af over de toekomst van het middenbestuur. Eind 2006
brengt de commissie-Kok hierover een advies uit.

Scenario's Randstad

Remkes legt de commissie vier mogelijke
scenario's voor de Randstad voor:

één grote
Randstandprovincie, die ook rijksbevoegdheden krijgt;

stadstaten in de stadsregio's Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag, met een provinciale herindeling in de
overige gebieden. Hierbij hoort ook een minister voor
Randstadzaken;

bestuurlijke autoriteiten voor de Noord-
en Zuidvleugel;

geen grote wijzigingen in de decentrale
bestuurlijke organisatie, maar sterkere regie bij het Rijk.

De laatste optie is volgens Remkes in alle
gevallen nodig.

Fusies van provincies buiten de Randstad
zijn niet nodig, aldus Remkes. Wel verdienen eigen initiatieven
daarvoor de steun van het Rijk.

Gemeenten

Gemeenten vormen de bestuurslaag die het
dichtst bij de burger staat. De komende jaren moeten het Rijk en de
provincies meer taken overdragen aan de gemeenten. Dat stelt
volgens Remkes eisen aan de kwaliteit van de gemeenten.

Uit onderzoek blijkt dat hiervoor verdere
schaalvergroting nodig is, tot een minimale omvang van 20.000 tot
50.000 inwoners. De schaal hangt af van de regionale context.

Remkes geeft gemeenten twee jaar de
gelegenheid om zelf tot een herindeling te komen. Provincies zullen
gemeenten die niet met initiatieven komen, stimuleren.. Mocht dit
niet tot de gewenste resultaten leiden, dan neemt het Rijk
uiteindelijk de regie over.

Deelraden

Uit de verkenning blijkt dat de deelraden
in Amsterdam en Rotterdam hebben geleid tot een forse toename van
het aantal bestuurders, zonder dat de kwaliteit van het bestuur is
verbeterd of burgers tevredener zijn over de lokale politiek.

Remkes dringt er bij de steden op aan dat
zij de deelraden vervangen door wijkwethouders, in combinatie met
uitvoerende stadsdeelkantoren. Als de gemeenten dat niet doen, moet
volgens Remkes de Gemeentewet worden aangepast.

Bron: BZK