Minister Remkes vindt als werkgever voor de politie dat hij de politiebonden voldoende ruimte geboden heeft om de weg vrij te maken voor een nieuwe CAO. Zijn voorstellen kunnen als een politiespecifieke aanvulling gezien worden op de uitgangspunten van het Sociaal Akkoord. Zo krijgen agenten die als gevolg van een bedrijfsongeval ziek of gewond worden, hun salaris de eerste twee ziektejaren volledig doorbetaald. Daarnaast krijgen agenten een collectieve ziektekosteverzekering met een korting tot maximaal 10%. Politiemensen die zwaar uitvoerend werk doen, kunnen nog steeds op 60-jarige leeftijd met pensioen. 

De bonden hebben tijdens het overleg van vandaag duidelijk gemaakt geen millimeter te willen bewegen. Zij gaan uit van de huidige rechtpositie voor agenten en willen die behouden, het Sociaal Akkoord latend voor wat het is. Dit voorstel zal de samenleving ruim een miljard euro kosten. Dit is volgens de minister financieel niet haalbaar, en bovendien volgens hem maatschappelijk ook onaanvaardbaar, zo veel is een goede beloning voor politiepersoneel de minister niet waard.  
 
Na het bereiken van het Sociaal Akkoord tussen kabinet, werknemers en werkgevers op centraal niveau (november 2004), is regelmatig technisch en informeel overleg gevoerd tussen de politievakbonden en het Ministerie van BZK. Dit overleg ging vooral over het uitwerken van drie onderwerpen uit het Sociaal Akkoord: 
- VUT, prepensioen en levensloop; 
- loondoorbetaling bij ziekte in het eerste en tweede jaar; 
- het nieuwe stelsel van arbeidsongeschiktheid. 
Daarnaast is gesproken over de ziektekostenverzekering voor politiemensen. 
 
Minister Remkes zou het overleg met de bonden graag voortzetten. Dan kan in het najaar van 2005 gestart worden met de formele cao-onderhandelingen voor de politie. 
 
Bij de start van het formele overleg met de politievakbonden (op 12 april) heeft minister Remkes een brief met zijn ideeën aan de vakbonden overhandigd. Hieronder daaruit de hoofdpunten.  
 
Minister Remkes erkent dat je zwaar, uitvoerend politiewerk met onregelmatige diensten niet tot op hoge leeftijd vol kunt houden. Voor politiemensen die dit zware werk doen, wil hij regelen dat zij met 60 jaar met pensioen kunnen. Dit kan via extra pensioenopbouw en een goede werkgeversbijdrage aan de nieuwe levensloopregeling. De politiemensen moeten daar zelf ook wel aan meebetalen. 
Voor wie nu al bij de politie werkt, stelt Remkes een overgangsregeling voor. Voor 55-plussers verandert er in het voorstel van Remkes niets. 
 
Tot nu toe is er voor de politie een eigen ziektekostenregeling. Die verdwijnt als vanaf 2006 de nieuwe Zorgverzekeringswet wordt ingevoerd. Deze wet moet nog door de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden. Maar als deze wet er door komt, heeft dit flinke gevolgen voor politiemensen. Remkes wil daarom samen met de vakbonden voor alle politiemensen (en hun gezinsleden) een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering regelen via een verzekeringsmaatschappij. Daardoor kan een korting tot 10 procent op de basisverzekering bedongen worden. Ook worden aanvullende verzekeringspakketten tegen aantrekkelijke premies aangeboden, ook voor gepensioneerde politiemensen. 
 
De afspraak in het Sociaal Akkoord is dat bij ziekte over een periode van twee jaar in totaal maximaal 170 procent van het loon wordt doorbetaald. Remkes stelt voor dat politiemensen de eerste drie maanden 100 procent krijgen, vervolgens anderhalf jaar lang 85 procent, en de laatste drie maanden 70 procent. Daarnaast wil de minister samen met de vakbonden zoeken naar instrumenten om werknemers zo gezond mogelijk te houden, en als zij ziek zijn geweest zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Voor beroepsrisico's verandert er materieel niets. In het geval van een dienstongeval of beroepsziekte biedt de minister een schadevergoeding die neerkomt op een volledige compensatie van het loon. 
 
bron:BZK