Onder blijvend moeilijke marktomstandigheden is Connexxion erin geslaagd over het eerste halfjaar een nagenoeg gelijk resultaat te halen als in dezelfde periode 2005. Door hogere dieselprijzen en het prijsdrukkend effect van aanbestedingen is de samenstelling van het resultaat echter sterk beïnvloed. Met 429, 3 miljoen euro t.o.v. 437,0 miljoen euro in 2005 zijn de halfjaar opbrengsten conform verwacht lager uitgekomen. Dit is grotendeels veroorzaakt door het verlies van de OV-concessie Waterland. Door verdere efficiencyverbeteringen en organisatieaanpassingen werd desondanks een licht hoger bedrijfsresultaat gerealiseerd.

Resultaat
Over het eerste halfjaar van 2006 werd een bedrijfsresultaat van 15 miljoen euro behaald tegen 14,4 miljoen euro vorig jaar. Het resultaat in het eerste halfjaar van 2006 is uitgekomen op 13,7 miljoen euro tegen 10,6 miljoen euro vorig jaar. Het bedrijfsresultaat is in lijn met de door de Connexxion uitgesproken verwachtingen voor 2006.

Dieselprijs
Nog steeds is de prijs van dieselolie een drukkende factor op de resultaten van Connexxion. De vervoersbedrijven van Connexxion verbruiken ruim 90 miljoen liter dieselolie per jaar. Anders dan in vergelijkbare sectoren heeft de onderneming geen enkele mogelijkheid deze onevenredig grote prijsstijging te compenseren. De branche blijft de Minister van Verkeer en Waterstaat oproepen compensatiemaatregelen te nemen, aangezien de hiervoor bedoelde algemene indexering ernstig tekort schiet.

Concessies
In het eerste halfjaar zijn aan Connexxion zes OV-concessies definitief gegund. Vier OV-concessies die momenteel door Connexxion of Hermes Groep (76,7 % aandeel) worden uitgevoerd zijn aan een andere vervoerder gegund. Zo verloor Hermes haar beide Limburgse concessies. In totaal hielden winst en verlies van aanbestedingen in de divisie Taxi Services elkaar in evenwicht. Belangrijke aanbestedingen die werden gewonnen zijn het leerlingenvervoer in Den Haag en Amsterdam.

Vooruitzichten
Connexxion handhaaft de verwachting een resultaat te behalen in 2006 dat slechts licht zal afwijken van het resultaat van het vorige jaar. Zij zal dit realiseren door verdere productiviteitsverbeteringen en de effecten van organisatieaanpassingen in 2005.

bron:Connexxion