De ministerraad heeft hiervoor ingestemd met de beleidsnotitie 'Een doelmatiger geneesmiddelengebruik' van minister Hoogervorst (VWS).De geneesmiddelenvoorziening in Nederland is op een goed peil maar kan op een aantal punten beter. Doel van het in de notitie uitgewerkte actieprogramma is het bevorderen van doelmatigheid in het voorschrijven, afleveren en gebruik van geneesmiddelen. Dit zal een verbetering van de kwaliteit en de patiëntveiligheid en een verlaging van de kosten van geneesmiddelen tot gevolg hebben. 

De acties zijn vooral gericht op het beter informeren van de patiënt over het gebruik van geneesmiddelen, het transparanter maken van de (financiële) belangen in de geneesmiddelensector en het stimuleren en verspreiden van goede bestaande initiatieven op het gebied van therapietrouw, polyfarmacie en doelmatige herhaalreceptuur.  
 
De notitie is in interactie met alle betrokken partijen (patiënten, zorgverleners, farmaceutische industrie en zorgverzekeraars) tot stand gekomen. Ook bij de daadwerkelijke uitvoering van de acties zullen deze partijen intensief worden betrokken. In totaal is 4,5 miljoen euro, verdeeld over drie jaar, extra beschikbaar voor dit proces. 
  
bron:RVD