In 2006 heeft de Rijksrecherche 122 zaken
ingenomen: 105 tactische onderzoeken en zeventien zaken die via de
Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) van de Rijksrecherche
binnenkwamen. Dertien onderzoeken waren te kwalificeren als
grootschalige zaken die langdurig en complex van aard zijn. Dit
staat in het Jaarbericht van de Rijksrecherche over 2006 dat
maandag is verschenen.

Voorbeelden van onderzoeken door de
Rijksrecherche zijn (buitenlandse) ambtelijke corruptie, valsheid
in geschrift, schending van geheimhoudingsplicht, vuurwapengebruik
door de politie met lichamelijk letsel, sterfgevallen van personen
waarvoor de politie een zorgplicht had en zedendelicten. Zodra
(semi-)overheidsfunctionarissen bij dergelijke zaken betrokken
zijn, wordt de Rijksrecherche ingeschakeld.

Toename corruptiezaken

Het aantal Rijksrechercheonderzoeken naar
politieoptredens waarbij (zwaar) lichamelijk letsel is ontstaan -
bijvoorbeeld bij een verkeersongeval, een achtervolging of een
aanhouding - is gedaald van vijftien in 2005 naar elf in 2006. Het
aantal meldingen van schietincidenten bleef met veertien gevallen
in 2006 vrijwel gelijk aan de dertien in 2005. In 2006 heeft de
Rijksrecherche tien maal een onderzoek ingesteld naar het
overlijden in een politiecel. Het aantal corruptieonderzoeken
vertoonde - zowel bij de kleine als bij de grootschalige
onderzoeken - een stijging, van veertien in 2005 naar 30 in 2006.
Daarnaast was er ook relatief veel aandacht voor zaken over
schending van de geheimhoudingsplicht.

Samenwerking

Het Jaarbericht Rijksrecherche 2006 is
geïllustreerd met enkele concrete casussen uit het afgelopen
jaar die inzicht geven in het werk van de Rijksrecherche. Uit die
casussen wordt onder meer duidelijk dat de Rijksrecherche steeds
nauwer samenwerkt met andere organisaties. Er is samenwerking met
de (interne onderzoeksbureaus van de) politiekorpsen, de Fiscale
Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Sociale Inlichtingen-
en Opsporingsdienst (SIOD), de Inlichtingen en Opsporingsdienst van
het departement van Volkshuisvesting (VROM IOD) en de Koninklijke
Marechaussee.

Markante rol

De Rijksrecherche werd 110 jaar geleden
opgericht en heeft in de Nederlandse rechtsstaat een bescheiden
maar markante rol. Zij is onderdeel van de Nederlandse politie,
maar valt onder de verantwoordelijkheid van het college van
procureurs-generaal. De Rijksrecherche doet strafrechtelijk feiten-
en opsporingsonderzoek bij de overheid als de integriteit in het
geding is. De Coördinatie Commissie Rijksrecherche (CCR)
bepaalt of de Rijksrecherche wordt ingezet en welke onderzoeken
prioriteit hebben. De CCR bestaat uit een procureur-generaal, de
hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Parket en de directeur
Rijksrecherche. De CCR wordt bijgestaan door de landelijk
coördinerend rijksrechercheofficier van Justitie.

Bij de Rijksrecherche werken 122
medewerkers. De Rijksrecherche heeft haar hoofdvestiging in Den
Haag en een vestiging in Zwolle en in Den Bosch.

bron:OM