Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil maatregelen nemen om mogelijke fraude in de reïntegratiebranche te voorkomen. Aanleiding is een verkenning van TNO naar de mogelijke risico's op fraude en oneigenlijk gebruik van reïntegratiegelden. 

Dit schrijft Van Hoof in een brief aan de Tweede Kamer. De verkenning van TNO is gemaakt in opdracht van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). De gegevens uit de verkenning zijn bedoeld om opsporingsonderzoeken van de SIOD voor te bereiden.  
De staatssecretaris wijst erop dat de afgelopen tijd verschillende stappen zijn gezet om het risico op fraude in de reïntegratiebranche te verminderen. Regels zijn eenvoudiger gemaakt (zodat gemakkelijker op de naleving ervan kan worden toegezien), de aanbesteding van opdrachten door UWV en gemeenten loopt steeds beter en reïntegratiebedrijven worden strakker aangestuurd.  
 
Om mogelijke fraude beter te kunnen voorkomen wil de staatssecretaris dat de opdrachtgevers (gemeenten en UWV) resultaten van bedrijven die een opdracht krijgen, beter bijhouden en controleren. Zij moeten duidelijke afspraken maken en reïntegratiebedrijven op resultaten afrekenen. Daarvoor is onder andere beter inzicht in de bestanden van uitkeringsgerechtigden noodzakelijk. Tot slot wijst de staatssecretaris op het belang van een strikte handhaving. De SIOD heeft twee fraudemeldingen in behandeling die verband houden met reïntegratiegeld. Eà©n melding heeft geleid tot een strafrechtelijk onderzoek naar een reïntegratiebedrijf. Dit onderzoek zal binnenkort aan het Openbaar Ministerie worden overgedragen. De andere fraudemelding zal mogelijk eveneens tot een strafrechtelijk onderzoek leiden.  
 
Binnenkort komen de bij reïntegratie betrokken organisaties met een plan van aanpak voor het beter zichtbaar maken van prestaties van reïntegratiebedrijven. Hiermee wordt een betere vergelijking van de bedrijven mogelijk. Van Hoof wil dat dit plan de ambitie uitstraalt om op zo kort mogelijke termijn, zo mogelijk nog dit jaar, met een prestatievergelijking te komen. 

bron:SZW