Vanaf 1 januari coördineert het RIVM ook de landelijke bevolkingsonderzoeken. Om die reden is er woensdag 8 februari een symposium over bevolkingsonderzoeken bij het RIVM. Het nieuwe Centrum is één van de centra in het kader van nieuwe taken van het RIVM op het gebied van de volksgezondheid. Deze nieuwe taken zijn voor een groot deel regiefuncties en landelijke coördinatie van preventie en interventieprogramma's: de bevolkingsonderzoeken, infectieziektebestrijding en jeugdgezondheid.

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek richt zich op:
Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker
Bevolkingsonderzoek Borstkanker
Familiaire Hypercholesterolemie
10)Nationaal Programma Grieppreventie
Neonatale screening (hielprik)
Pre- en postnatale screening
Tijdens het symposium komen vragen en dilemma's aan de orde op het gebied van
bevolkingsonderzoeken. De sprekers zijn: ir. J.I.M. de Goeij, Directeur-Generaal
Volksgezondheid VWS, prof.dr. J.A. Knottnerus, voorzitter van de Gezondheidsraad, dr. Tj. Tijmstra, medisch socioloog Rijksuniversiteit Groningen, dr. E. Borst-Eilers, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), G. van der Heide-Schoon, voorzitter BorstkankerVereniging Nederland en dr. M.J.W. Sprenger, Directeur-Generaal RIVM.
Het RIVM is vooral bekend als een onderzoeksinstituut op het gebied van volksgezondheid, voeding, milieu en veiligheid. Met de verbreding van taken gaat het RIVM een nieuwe rol vervullen. De nieuwe taken komen voort uit een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen VWS en het RIVM. Voor VWS zijn de herijking van organisatie van het zorgveld en de stelselwijziging van de ziektekostenverzekering belangrijke aanleidingen geweest tot de heroverweging van de overheidsverantwoordelijkheid voor de publieke gezondheidszorg. Er is gekozen voor een verbreding van taken van het RIVM, omdat het RIVM een gezaghebbend
kennisinstituut is dat in staat is de regiefunctie te koppelen aan inhoudelijke kennis op het gebied volksgezondheid en zorg. Dit is met name van belang ten opzichte van de professionals in het veld. Vanaf 2006 zijn de volgende nieuwe centra en preventieprogramma's bij het RIVM ondergebracht: Centrum voor Infectieziektebestrijding, Centrum voor Jeugdgezondheid, Centrum voor Bevolkingsonderzoek.
bron:RIVM