Het college van burgemeester en wethouders heeft het principebesluit genomen om de aandelen AVR te verkopen. Als motief voert het College aan dat het de gemeente niet past om de groeiambities van AVR te financieren. De verkoop wordt wel aan voorwaarden gebonden. Zo moet de continuïteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven gewaarborgd blijven. Hiervoor zal de gemeente langlopende contracten afsluiten.

Rotterdam is voor 100 procent aandeelhouder van Holding AVR Bedrijven N.V. De voorwaarden waaronder een eventuele verkoop van de aandelen plaatsheeft, zijn nog onderwerp van gesprek. In juni 2005 volgt een definitief besluit van het college. Daarna start de registratie en selectie van belangstellende partijen. Naar verwachting krijgt de verkoop begin 2006 zijn beslag. De netto opbrengst komt ten goede aan het Investeringsfonds Rotterdam. In dit fonds stort de gemeente de opbrengsten van verkochte deelnemingen. Het geld is bestemd voor structurele investeringen in de stad, dus niet voor subsidies of exploitatiebijdragen.

AVR draagt in Rotterdam onder meer zorg voor de verwerking van huishoudelijk en industrieel afval. De afgelopen twee jaar is AVR gereorganiseerd. Het strategisch beleid van de onderneming is gericht op verbreding van het dienstenpakket en verdere geografische expansie. De financiering van deze ambities wil het college overlaten aan de markt. Onder meer vanwege de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden), die Rotterdam verbiedt financiële middelen te verstrekken anders dan voor de uitvoering van een gemeentelijke publieke taak.

AVR is in 1973 opgericht door het toenmalige Openbaar Lichaam Rijnmond en de Rijnmondgemeenten. Rotterdam had toen 30 procent van de aandelen. In 1979 dreigde een faillissement, waarna Rotterdam een meerderheid van de aandelen in handen kreeg. De huidige AVR-holding ontstond in 1998. In deze vennootschap zijn alle AVR-dochters ingebracht voor het aandeel dat de gemeente daarin heeft, plus de afvalverbrandingsinstallatie Brielselaan, de containerdienst en de inzameling van klein chemisch afval.

bron:Gemeente Rotterdam