Mirjam de Rijk van Stichting Natuur en
Milieu overhandigt op dinsdag 12 juni in de Rot-terdamse haven een
manifest aan Ruud Lubbers, kwartiermaker Rotterdam Climate
Ini-tiative en Ger van Tongeren, directie Havenbedrijf Rotterdam.
Naast bovengenoemde personen zijn aanwezig Henk van der Kolk
(directeur FNV bondgenoten) en Jan Rotmans van de Erasmus
Universiteit Rotterdam (ondertekenaars van het CoolClimate
manifest) en Jan van der Heuvel (directeur Dienst Centraal
Milieubeheer Rijnmond).

Het manifest roept Rotterdam op om te
investeren in duurzame biobrandstoffen. Natuur en Milieu maakt
bezwaar tegen de Rotterdamse investeringen in de verwerking van
zo-geheten eerste generatie biobrandstoffen uit koolzaad,
suikerbiet en .riet, graan en palmolie. Rotterdam lijkt zich
hiermee te willen profileren als het verdeelpunt van eerste
generatie biobrandstoffen in Europa. Natuur en Milieu vindt dit een
kwalijke zaak omdat eerste generatie biobrandstoffen leiden tot
kaalkap, stijging van voedselprijzen en extra belasting van het
milieu. Mirjam de Rijk overhandigt Ruud Lubbers een aantal
aanbeve-lingen waarmee Rotterdam zich werkelijk in de voorhoede van
het gebruik van duurzame biobrandstoffen kan plaatsen.

In Rotterdam wordt volop geïnvesteerd
in de productie en overslag van biobrandstoffen. Fabrieken worden
gebouwd, overslagstations worden aangepast en de eerste
tankstations voor bio-ethanol worden neergezet. 80% van de totale
hoeveelheid Europese palmolie wordt momenteel al via Rot-terdam
doorgevoerd, terwijl er 4 miljoen ton biobrandstoffen in Rotterdam
geproduceerd wor-den. Maar zorgen deze initiatieven er wel voor dat
er minder broeikasgassen worden uitgestoten en zijn deze
investeringen dan wel maatschappelijk rendabel?

Eerste generatie biobrandstoffen zijn niet
duurzaam. Er is nauwelijks CO2-winst. Erger nog, de teelt is
milieuonvriendelijk en ook sociaal gezien onwenselijk, vanwege het
gebruik van bestrijdingsmid-delen, de kap van tropisch regenwoud en
voedselconcurrentie.

De centrale vraag is:

Wil Rotterdam bekend staan als de haven
die medeverantwoordelijk is voor de kaalkap van bij-voorbeeld grote
gebieden in Indonesië en sterke stijging van de voedselprijzen
voor mensen die het nu toch al moeilijk hebben?

bron:Stichting natuur en milieu