In de toekomst is een rijksbijdrage van 1
tot 1,4 miljard euro per jaar nodig voor stedelijke vernieuwing en
nieuwbouw. Dit moet voorkomen dat meer wijken afglijden tot
probleemgebieden. Dat schrijft minister Winsemius (VROM) in een
brief aan de Tweede Kamer over de toekomst van stedelijke
vernieuwing.

Het huidige Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV) loopt tot en met 2009. Stedelijke vernieuwing
blijft volgens Winsemius ook na 2010 urgent. Dit is nodig om de
leefkwaliteit van steden te bevorderen en tweedeling in stedelijke
gebieden tegen te gaan.

Wijken

In de praktijk blijkt dat de wijkenaanpak
kan helpen de fysieke en sociale problemen tegen te gaan. Ongeveer
140 wijken dreigen af te glijden tot probleemgebieden. Hiervan
bevinden 40 wijken zich in de gevarenzone.

Het aantal aandachtswijken is volgens
Winsemius alleen sterk te verminderen door meer sloop en nieuwbouw
van woningen, en een brede sociale aanpak. De nadruk ligt op wonen,
werken, leren en veiligheid. Gemeenten voeren hierbij de regie. Ook
de woningcorporaties spelen een essentiële rol.

Investeringen

Voor stedelijke vernieuwing en nieuwbouw
is een bijdrage van het rijk nodig van 1 tot 1,4 miljard euro per
jaar. Deze bijdrage zorgt er volgens onderzoek van VROM voor dat
andere publieke en private partijen 160 miljard euro investeren in
de oude stadswijken. Dit gebeurt over een periode van tien jaar

bron:VROM