Het kabinet gaat ruim 2 miljard euro investeren om het stroomgebied van de Rijn en een deel van de Maas te beschermen tegen overstromingen. Het pakket bestaat uit een mix van ruimtelijke en technische oplossingen die uiterlijk in 2015 moeten zijn uitgevoerd. Hiermee verbeteren zowel de veiligheid als de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. Het pakket is vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing (PKB) deel 1 Ruimte voor de Rivier, waarvoor de inspraakprocedure op 1 juni start.  

Ook heeft het kabinet besloten om de locaties Rijnstrangen en Ooijpolder niet langer te reserveren als noodoverloopgebieden. Onderzoek naar rampenbeheersingsstrategieën heeft uitgewezen dat deze reserveringen als noodoverloopgebied niet rendabel zijn. Een definitief besluit over andere rampenbeheersingsstrategieën neemt het kabinet uiterlijk begin 2006. 
  
Met het project Ruimte voor de Rivier wil het kabinet een duurzame oplossing bieden tegen dreigende hoogwaterstanden. Waar voorheen het accent lag op dijkversterking, wordt nu meer gekozen voor rivierverruiming. Waar langs de rivier wordt ingegrepen om de veiligheid te bewaken, wordt ook ingezet op een hogere kwaliteit van het landschap. De maatregelen die nu worden voorzien, moeten worden uitgevoerd voor 2015. Ook daarna zullen investeringen nodig blijven voor de veiligheid van het rivierengebied. Het kabinet houdt nu al rekening met ruimtelijke reserveringen voor rivierverruimende maatregelen na 2015. Het voorliggende pakket is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking met gemeenten, waterschappen, provincies en maatschappelijke organisaties. 
 
Langs de Waal zijn twee dijkverleggingen voorzien: de dijkteruglegging Lent bij Nijmegen, als oplossing voor het daar bestaande knelpunt en de dijkverlegging Buitenpolder het Munnikenland in de nabijheid van Gorinchem. Voor de aanpak van het knelpunt bij Veur-Lent is de dijkteruglegging Lent (Plan Brokx) in het basispakket opgenomen. Het alternatief uiterwaardvergraving Gendtsche Polder en Uiterwaardvergraving Lentse Uiterwaard blijft onderdeel uitmaken van de PKB. Langs de Merwede gaat de voorkeur uit naar het ontpolderen van de Noordwaard in combinatie met de uiterwaardvergraving bedrijventerrein Avelingen in de omgeving van Gorinchem om de hier bestaande flessenhals te verruimen. Langs de Bergsche Maas wordt de Overdiepsche Polder ontpolderd, waarbij de aanwezige agrarische bedrijven op terpen geplaatst zullen worden en de agrarische functie van het gebied gehandhaafd blijft. De planstudie voor dit project is inmiddels in gang gezet. Voor het bovenstroomse deel van de Neder-Rijn tot Amerongen gaat de voorkeur uit naar ruimtelijke maatregelen in binnen- en buitendijks gebied. Benedenstrooms van Amerongen tot Krimpen aan de Lek is op een aantal locaties dijkverbetering voorzien. Langs de IJssel is het voorstel een hoogwatergeul bij Veessen-Wapenveld aan te leggen in combinatie met drie dijkverleggingen. In de PKB zijn voor de IJssel ook nog kansrijke initiatieven opgenomen, zoals de hoogwatergeul bij Kampen. Hier krijgt de verbetering van ruimtelijke kwaliteit een kans.  
 
Het kabinet heeft besloten een aantal maatregelen uit het pakket voor de korte termijn te benoemen tot koploperproject. De planstudie van deze koploperprojecten kan direct starten. Het gaat om het ontpolderen van de Noordwaard die bij hoogwater 'meestromend' wordt, de dijkverlegging Westenholte en de uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden (Buurtschap Zwolle) langs de IJssel. Vorig jaar is de Overdiepsche Polder al als koploper aangewezen. De planstudie voor de maatregel Ontpoldering Noordwaard zal pas starten, nadat alternatieven van bewoners kritisch zijn gewogen. Voor koplopers geldt onder meer dat de noodzaak is aangetoond, dat voldoende bijgedragen wordt aan waterstandverlaging, regionaal draagvlak bestaat en de financiële haalbaarheid verzekerd is.  
 
Met het vandaag ingenomen standpunt van het kabinet heeft het basispakket de status 'Planologische Kernbeslissing, deel 1' gekregen. De PKB deel 1 wordt samen met de milieueffectrapportage, vanaf 1 juni tot en met 23 augustus 2005 ter inzage gelegd en is dan ook digitaal te raadplegen op www.ruimtevoorderivier.nl. Burgers, belangengroepen en overheden kunnen hierover gedurende de inspraakronde hun mening geven. De PKB deel 2 bevat de bundeling van deze inspraakreacties. In de PKB deel 3 verwoordt het kabinet haar definitieve standpunt. Nadat de Tweede - en Eerste Kamer met dit standpunt hebben ingestemd, wordt de PKB naar verwachting medio 2006 als deel 4 uitgebracht. Daarmee is de Planologische Kernbeslissing officieel van kracht en kan begonnen worden met de voorbereiding en de uitvoering van de maatregelen. 
 
bron:RVD