Buitenlandse afgestudeerde studenten en
asielzoekers krijgen meer mogelijkheden om te werken in Nederland.
Het kabinet wil zo de Nederlandse kenniseconomie versterken en de
kwaliteiten van asielzoekers beter benutten. De ministerraad heeft
vandaag ingestemd met dit voorstel van minister Donner van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris Albayrak van Justitie en
minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking.

Het besluit van de ministerraad volgt het
advies over arbeidsmigratie van de Sociaal-Economische Raad (SER)
en het advies over studiemigratie van de Adviescommissie voor
Vreemdelingenzaken (ACVZ). De SER steunt dit laatste advies ook.
Het kabinet heeft om deze adviezen gevraagd naar aanleiding van de
kabinetsnotitie Naar een modern migratiebeleid uit mei 2006.

Buitenlandse afgestudeerde studenten van
buiten de Europese Unie krijgen meer tijd om een baan te vinden in
Nederland. Zij mogen straks een jaar in plaats van de huidige drie
maanden als kennismigrant naar werk zoeken. Dat jaar moeten zij wel
in hun eigen onderhoud voorzien en kunnen zij geen uitkering
krijgen. Het minimale beginsalaris dat afgestudeerde buitenlandse
studenten moeten verdienen wordt ook verlaagd: van 34.130 euro naar
25.000 euro. Het nieuwe bedrag staat meer in verhouding tot wat
afgestudeerden in de praktijk kunnen verdienen.

De meeste asielzoekers mogen straks
maximaal 24 weken per jaar werken (was tot nu toe 12 weken). Deze
nieuwe grens is afgestemd op de ruimte die WW en WIA (Wet werk en
inkomen naar arbeidsvermogen) bieden. Werknemers die maximaal 24
weken werken, kunnen geen beroep doen op een werkloosheidsuitkering
of WIA- uitkering. Het kabinet vindt het onwenselijk dat mensen van
wie nog niet vaststaat of ze permanent in Nederland mogen blijven,
zulke uitkeringsrechten zouden opbouwen. Voor artiesten, musici,
filmmedewerkers en werknemers die deze groepen technisch
ondersteunen, geldt een andere norm. Zij mogen straks maximaal 14
weken per jaar werken. Voor deze groepen ontstaat namelijk eerder
dan bij andere beroepen recht op WW.

Het kabinet werkt de notitie Naar een
modern migratiebeleid in deze regeerperiode verder uit. Het
migratiebeleid wordt meer gebaseerd op de concrete behoefte aan
migranten in de Nederlandse samenleving.

bron:SZW