De Nederlandse ICT-sector kan zelf bijdragen aan behoud en versterking
van de sector en de Nederlandse economie als geheel. Nodig daarvoor
zijn innovatie en een bredere inzetbaarheid van Nederlandse ICT-ers en
verbetering van de aansluiting tussen ICT-onderwijs en de
ICT-arbeidsmarkt. Het uitbesteden of verplaatsen van arbeid naar
lagelonenlanden (offshoring) kan niet worden tegengehouden. Naast de
lagere arbeidskosten, gaat de kwaliteit van de dienstverlening een
doorslaggevende rol spelen bij de afweging om tot offshoring over te
gaan. Een belangrijke factor hierbij is dat lagelonenlanden, zoals
India, steeds meer gaan beschikken over hoog gekwalificeerd
ICT-personeel. Dit concludeert de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in
een onderzoeksrapport.  

 
Reden offshoring  
In de jaren negentig is begonnen met het uitbesteden van ICT
werkzaamheden aan lagelonenlanden. De toenmalige krapte op de
arbeidsmarkt zorgde voor onvervulde vacatures in de ICT en dat bracht
risicos voor de continuïteit van bedrijven met zich mee. Momenteel is
het kostenvoordeel doorslaggevend om ICT activiteiten te verplaatsen
naar lagelonenlanden. Het verschil in directe arbeidskosten kan oplopen
tot 75 tot 90 procent, hoewel het feitelijke kostenverschil vaak lager
ligt.  
   
De verwachting is dat in de toekomst de kwaliteit van de
ICT-dienstverlening een doorslaggevende rol gaat spelen bij de vraag of
tot offshoring wordt overgegaan. Een belangrijke factor hierbij is de
beschikbaarheid van veel hoog opgeleide ICT-ers in lageloonlanden,
zoals India. Naarmate zulke landen over meer goed gekwalificeerde
ICT-ers beschikken en de bedrijfsprocessen in de ondernemingen daar
voldoen aan de hoogste kwaliteitscriteria, wordt offshoring voor
Nederlandse ICT-bedrijven extra aantrekkelijk.   
 
Gevolgen offshoring   
De werkgelegenheidseffecten van offshoring voor Nederland zullen de
komende tien jaar waarschijnlijk beperkt blijven. Op macroniveau kan
offshoring zelfs leiden tot een betere concurrentiepositie en
innovatiekracht van Nederlandse ICT-bedrijven en een economische impuls
voor de ICT-sector. Voorwaarde daarvoor is dat de geboden kansen worden
benut. Wanneer dat niet of onvoldoende lukt, kan offshoring op
microniveau wel een bedreiging vormen voor de werkgelegenheid van
individuele ICT-ers. De ICT-sector is namelijk een zeer competitieve
sector.   
 
Aanbevelingen   
De RWI doet aan de Nederlandse ICT-sector en de politiek de volgende
drie aanbevelingen, waarmee kan worden bijgedragen aan behoud en
versterking van de sector en Nederlandse economie als geheel:  
1.      Maak de ICT-sector competitiever. Meer
innovatie en betere afstemming op de vraag zal de kwaliteit van
dienstverlening verbeteren;  
2.      Vergroot de beschikbaarheid van goed
opgeleide Nederlandse ICT-ers. Dit kan vooral tot stand komen door
verbreding van de inzetbaarheid door bijscholing;  
3.      Versterk de kennisinfrastructuur van
de ICT-sector en verbeter de aansluiting tussen ICT-onderwijs en de
arbeidsmarkt.  
 
De Raad voor Werk en Inkomen is het overlegorgaan van werkgevers,
werknemers en gemeenten. De RWI doet voorstellen aan de bewindslieden
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het brede terrein van werk en
inkomen. Doel van deze voorstellen is een goed functionerende
arbeidsmarkt te bevorderen. Het vergroten van de transparantie van en
het verbeteren van de kwaliteit op de reïntegratiemarkt behoort
eveneens tot de kerntaken van de RWI.

Bron: RAAD VOOR WERK EN INKOMEN (RWI)