'De resultaten op de private reïntegratiemarkt lijken tot nu toe enigszins tegen te
vallen. Om de resultaten te kunnen verbeteren, moeten we meer inzetten op vraaggerichte reïntegratie. Dit komt erop neer dat concrete vacatures het uitgangspunt zijn bij de inspanningen om mensen uit een uitkering weer aan het werk te krijgen.' Dit stelt Jan van Zijl, voorzitter van de Raad voor Werk en Inkomen, vandaag op het Najaarscongres van de RWI.

Volgens Van Zijl ligt de nadruk in reïntegratietrajecten op dit moment te eenzijdig op het aanbod op de arbeidsmarkt: de werkzoekende. 'Investeringen in werkzoekenden vinden nu nog teveel plaats zà³nder dat er een vacature in beeld is. Vaak pas helemaal aan het einde van een reïntegratietraject wordt gekeken of er een geschikte baan beschikbaar is. En dan is het de vraag of alle investeringen wel effectief zijn geweest.'

Van Zijl erkent dat de reïntegratiebedrijven last hebben van de slechte economische
situatie. Maar zelfs in periode van laagconjunctuur staan er tamelijk veel vacatures
open. Vandaar zijn pleidooi om, helemaal wanneer de economie aantrekt, vacatures als
vertrekpunt bij reïntegratie-inspanningen te nemen. Van Zijl zet zich bijvoorbeeld
af tegen het feit dat scholing in reïntegratietrajecten nu nog vaak een algemeen
karakter heeft: 'Bij scholing moet vaker een specifieke en beschikbare functie op het oog zijn.'

Voorwaarde voor succesvolle vraaggerichte reïntegratie is goede samenwerking en
afstemming tussen werkgevers en sectoren enerzijds, en gemeenten, CWI en UWV anderzijds. Werkgevers en sectoren beschikken over vacatures, terwijl bij CWI, gemeenten en UWV werkzoekenden in beeld zijn. De RWI gaat zich de komende tijd inspannen om deze samenwerking te stimuleren. Van Zijl verwerpt het verwijt dat vraaggerichte reïntegratie erop neer komt dat via 'afroming' alleen de beste kandidaten geholpen worden: 'Waarom zou je nalaten om snel vacatures met geschikte uitkeringsgerechtigden te vervullen? Vervolgens heb je toch extra tijd, energie en middelen om de moeilijke gevallen te helpen? Als vraaggerichte reïntegratie erop neerkomt dat deze groep in de kou blijft staan, zou het voor mij geen optie zijn.'

De Raad voor Werk en Inkomen is het overlegorgaan van werkgevers, werknemers en gemeenten. De RWI doet voorstellen aan de regering over het brede terrein van werk en inkomen. Doel van deze voorstellen is een goed functionerende arbeidsmarkt te bevorderen. Het vergroten van de transparantie van en het verbeteren van de kwaliteit op de reïntegratiemarkt behoort eveneens tot de kerntaken van de RWI.

bron:RWI

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular