De beloning van mannen, ouderen en hoogopgeleiden bij de overheid blijft gemiddeld achter bij die in de marktsector. Vrouwen en jongeren onder de 25 bij de overheid verdienen meer dan vrouwen en jongeren in de marktsector.

De beloningspositie per overheidssector laat een divers beeld zien. Bij defensie, de rechterlijke macht en in mindere mate bij de politie en waterschappen wordt door werknemers gemiddeld meer verdiend dan in de markt. Werknemers bij het rijk, de provincies, de gemeenten, de zorg en welzijnsector en met name in de onderwijssectoren verdienen minder dan vergelijkbare werknemers in de marktsector.

Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek. De stijging van de beloning tussen 2001 en 2004 is bij de overheid en bij de zorg en welzijnsector gemiddeld achtergebleven bij de beloningsstijging in de marktsector. Alleen de onderwijssectoren kenden een bijna marktconforme loonstijging. De loonstijging bij de provincies is tussen 2001 en 2004 groter dan in de marktsector.

Wegens de diversiteit aan banen binnen de overheid is in het onderzoek geen pakketvergelijking uitgevoerd. Beloning is slechts één van de aspecten die een baan aantrekkelijk of minder aantrekkelijk kunnen maken. Dit betekent dat een lagere beloning niet direct leidt tot arbeidsmarktknelpunten en een hogere beloning gerechtvaardigd kan zijn vanwege de specifieke eisen die worden gesteld aan werknemers of de schaarste in het arbeidsmarktaanbod. Een combinatie van relatief grote negatieve beloningsverschillen en een dreigende arbeidsmarktproblematiek maakt echter vooral de beloningspositie van het primair en voortgezet onderwijs kwetsbaar.  Een uitgebreidere kabinetsreactie op het beloningsrapport vindt u in de Trendnota Arbeidszaken 2007.

bron:BZK