45 Organisaties krijgen subsidie voor campagnes of debat

De onafhankelijke Referendumcommissie heeft de samenvatting van het
Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa gereed. De
samenvatting kan kiezers behulpzaam zijn bij het maken van een keuze
bij het referendum van 1 juni. Vanaf vandaag is de samenvatting
beschikbaar op de website van de Referendumcommissie ( www.referendumcommissie.nl
). Ook heeft de commissie het subsidiebedrag van 1 miljoen euro
verdeeld. In totaal krijgen 45 aanvragers subsidie voor activiteiten
die een bijdrage leveren aan het publieke debat over de Europese
Grondwet.

Eà©n van de taken van de Referendumcommissie is het maken van een
objectieve samenvatting van het Verdrag tot vaststelling van een
Grondwet van Europa. Deze samenvatting bevat een beknopt overzicht van
de belangrijkste aspecten van het Verdrag. De samenvatting beschrijft
de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie en
bevat de inhoud van het Verdrag op hoofdlijnen. Vanaf vandaag is de
samenvatting beschikbaar op de website van de Referendumcommissie.
Bovendien is het op de website mogelijk in de samenvatting door te
klikken naar specifieke onderwerpen en daarover meer te lezen. Op
zaterdag 23 april krijgen alle Nederlanders een brochure met de
samenvatting thuis in de bus. De commissie heeft ervoor gekozen de
samenvatting al snel beschikbaar te hebben om te voldoen aan de vraag
om informatie over het Verdrag.
Daarnaast wordt ook een vouwfolder met de tekst van de samenvatting
verspreid. Gemeenten doen dat wanneer zij de oproepkaarten voor het
referendum versturen. Dat is uiterlijk twee weken voor het referendum.

Subsidies
De Referendumcommissie heeft op basis van de Wet raadplegend referendum
Europese Grondwet 1 miljoen euro subsidiegeld beschikbaar. De commissie
heeft 45 aanvragers voor hun activiteiten subsidie verleend. 17 van hen
ontvangen als voorstander van het Verdrag subsidie. Om campagnes te
voeren tegen het verdrag ontvangen 14 aanvragers subsidiegeld. In de
categorie neutrale activiteiten hebben eveneens 14 aanvragers subsidie
gekregen.
De kwaliteit van de aanvragen was gemiddeld hoog. Dit maakte de
verdeling moeilijk. De Referendumcommissie heeft alle aanvragen op
kwaliteit beoordeeld. De aanvragen zijn met elkaar vergeleken op basis
van de in artikel 10 van de Subsidieregeling raadplegend referendum
Europese Grondwet genoemde criteria:

- de bijdrage die de activiteit levert aan het debat of de informatievoorziening over het verdrag of het referendum;
- de deskundigheid van de uitvoerder(s) van de activiteit;
- de omvang en de aard van de doelgroep in relatie tot de kosten van de activiteit;

- de mogelijkheden van de aanvrager om zijn doelstellingen te realiseren zonder subsidie van de commissie;

- de spreiding van subsidies over verschillende aanvragers, verschillende doelgroepen en verschillende soorten activiteiten.

Ruim 300 organisaties en particulieren hebben voor een bedrag van ruim
7,9 miljoen euro subsidie aangevraagd bij de Referendumcommissie. Van
de 360 activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd, zijn er 88 voor
een totaalbedrag van 2,5 miljoen euro ingediend door voorstanders van
het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa.
Tegenstanders van het Verdrag hebben 67 aanvragen ingediend voor in
totaal 1,9 miljoen euro. De 205 aanvragen voor neutrale activiteiten
bedragen gezamenlijk 3,5 miljoen euro.

De Referendumcommissie heeft bij de toekenning van de subsidie een
verdeelsleutel gehanteerd: 400.000 euro voor voorstanders van het
Verdrag, 400.000 euro voor de tegenstanders en 200.000 voor
initiatieven gericht op neutrale voorlichting en debat. Het
minimumbedrag waarvoor subsidie aangevraagd kon worden was E 5.000,-.
Het maximumbedrag dat de commissie per activiteit verleent, is 40.000
euro voor activiteiten van voorstanders, 40.000 euro voor activiteiten
van tegenstanders en 20.000 euro voor neutrale initiatieven.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties