De politiekorpsen moeten landelijk meer
samenwerken op het gebied van personeel, materieel en ICT. De
ministers Ter Horst en Hirsch Ballin hebben hierover vergaande
afspraken gemaakt met de korpsbeheerders. Ook hebben zij afspraken
gemaakt over de inzet van de politie op enkele specifieke
veiligheidsproblemen.

Minister Ter Horst (BZK) en Hirsch Ballin
(Justitie) sturen de samenwerkingsafspraken 2008 en de landelijke
prioriteiten politie 2008-2011 aan de Tweede Kamer.

De afspraken moeten de politieorganisatie
beter laten functioneren en de criminaliteit in Nederland
terugdringen. Dit moet het vertrouwen van burgers in de politie
verder verhogen.

Landelijke prioriteiten

De politie gaat de aanpak van problemen in
onveilige wijken en van geweld en jeugdcriminaliteit versterken.
Daarnaast wordt geïnvesteerd in algemene
criminaliteitsbestrijding.

De landelijke prioriteiten voor de politie
komen in de plaats van de prestatieafspraken die het kabinet eerder
met de korpsen maakte.

De landelijke prioriteiten zijn minder
gericht op cijfers en meer op de kwaliteit van het politiewerk. De
afspraak over het aantal verdachten van een misdrijf dat de politie
voor vervolging aan het openbaar ministerie aanlevert, blijft wel
bestaan.

Ter Horst en Hirsch Ballin willen dat
daarbij goed wordt gevolgd hoeveel aangiften van burgers worden
opgelost. Dit geldt vooral voor misdrijven die een grote impact
hebben op mensen, zoals geweld.

Samenwerking

In de huidige kabinetsperiode moet er
één landelijke informatiehuishouding komen bij de
politie om operationele informatie uit te wisselen.

Ook moet er meer eenheid komen in het
personeelsbeleid en de inkoop van materieel.

De ministers hebben met de korpsen
afspraken gemaakt over onder meer:

ICT-systemen die minimaal eind 2008 moeten
zijn ingevoerd;

harmonisatie van arbeidsvoorwaarden tussen
korpsen;

medezeggenschap binnen de politie;

diversiteit;

samenwerking op het terrein van Europese
aanbestedingen.

Het kabinet bekijkt eind 2008 of de
korpsen resultaat hebben behaald op deze gebieden. Als dat zo is,
wordt het wetsvoorstel tot invoering van een landelijke
politieorganisatie ingetrokken.

Bron:BZK