Regelgeving, belastingdruk en operational excellence grootste struikelblokken MKB

´s-Hertogenbosch, 25 oktober 2012 Kleine en middelgrote organisaties kijken met vertrouwen naar de toekomst. Niet de economische crisis staat centraal, maar wel het vinden van nieuwe klanten, het aantrekken van talentvolle medewerkers en het verder verbeteren van de operationele processen. Zij zien echter ook de nodige belemmeringen om tot groei te komen, zoals overheidsbureaucratie en regelgeving. Dat blijkt uit een onderzoek van SAP dat is uitgevoerd door de Economist Intelligence Unit (EIU) onder duizend directeuren van kleine en middelgrote organisaties.

Het onderzoek toont aan dat MKB-bedrijven vaak groei vertonen en het financieel goed doen. Opmerkelijk is dat 94 procent van alle ondervraagde MKB-directeuren aangeeft dat de omzet van hun bedrijf de afgelopen drie jaar gegroeid is of hooguit nulgroei heeft vertoond - ondanks de economische crisis. Van krimp is dus nauwelijks sprake geweest. Twee derde van hen geeft zelfs aan dat de omzet de afgelopen drie jaar met tien procent of meer is toegenomen. Voor de komende twaalf maanden geeft 96 procent aan uit te gaan van een gelijkblijvende of groeiende omzet. De prioriteiten van de ondervraagde MKB-ondernemers liggen voor de komende twaalf maanden dan ook bij het laten groeien van de omzet en winst.

Belemmeringen voor groei
Het MKB laat in het onderzoek weten met de nodige belemmeringen te maken te hebben. Veel MKB-directeuren zien in overheidsbureaucratie en regelgeving een belangrijk probleem als het om groei gaat. Ook een hoge belastingdruk ervaart men als een probleem. Zij noemen ondersteuning door overheden dan ook cruciaal om groei te realiseren.

Andere genoemde obstakels die groei in de weg staan, zijn het vinden en vasthouden van nieuwe klanten, het werven en behouden van goed personeel, en operational excellence ofwel het efficiënt laten functioneren van de interne organisatie. Ook geeft een derde van de kleine ondernemingen aan problemen te hebben met het vinden van additionele financiering, terwijl een kwart van de middelgrote ondernemingen hier moeite mee zegt te hebben. Iets meer dan de helft van de ondervraagde directies (56 procent) is zich de afgelopen drie jaar zorgen gaan maken over schulden.

Kansen voor groei
MKB-ondernemers zien in globalisering de belangrijkste groeikans. Zestig procent van de ondervraagde MKB-directies wil in meer landen actief worden dan nu het geval is. Ook het optimaal benutten van IT behoort tot de drie topprioriteiten van de ondervraagde MKB-directeuren, zodat zij werkprocessen efficiënter kunnen inrichten en beter gebruik kunnen maken van IT.

MKB-directies zien als andere essentiële voorwaarden voor groei het vinden van additionele financiering (40 procent), het inhuren van nieuw talent (33 procent), het verzamelen van marktinformatie (31 procent) en het trainen van medewerkers (31 procent).

MKB is innovatief
à¢â‚¬Å“Kleine en middelgrote ondernemingen vormen de ruggengraat van de economieà¢â‚¬, zegt Marcel Groenenboom, Director SME & Channels van SAP Nederland. à¢â‚¬Å“Zij zijn innovatief, creëren veel banen en zorgen voor economische stabiliteit. De innovativiteit van het MKB komt voor ons duidelijk tot uiting in het aantal aanvragen voor bedrijfssoftware. We merken in Nederland dat het MKB veel interesse heeft in IT-oplossingen waar grote bedrijven ook gebruik van maken. Zij hebben alleen niet de behoefte aan alle functionaliteiten die multinationals willen gebruiken. Hierdoor kunnen zij klein en relatief goedkoop beginnen en de software uitbreiden op het moment dat hier noodzaak aan is. Hierdoor kunnen deze bedrijven maximaal gebruik maken van best practices en flexibel inspelen op kansen.à¢â‚¬

Over SAP
Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 195.000 klanten (inclusief oud-Sybase klanten) software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Meer informatie is beschikbaar op www.sap.com/netherlands.>

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular