De raadkamer in strafzaken van de
rechtbank Rotterdam (nevenvestigingsplaats ’s-Gravenhage)
heeft vandaag schadevergoedingen ten laste van de Staat van ruim
€ 20.000 tot ruim € 88.000 toegekend aan de zes
vrijgesproken verdachten van de zogenaamde Hofstadgroep, Jermaine
W., Rachid B., Zakaria T., Nadir A., Mohammed El B. en wijlen
Rachid B.

Vijf van de zes gewezen verdachten hadden
verzoeken tot schadevergoeding gedaan waarvan de bedragen
uiteenliepen van ruim € 100.00 tot ruim € 1,5
miljoen.

Schadevergoeding voor periode doorgebracht
in verzekering en voorlopige hechtenis

De raadkamer heeft aan alle zes gewezen
verdachten een schadevergoeding toegekend voor de periode die zij
in verzekering (en beperkingen) en in voorlopige hechtenis hebben
doorgebracht. Met uitzondering van wijlen Rachid B., aan wiens
erfgenamen een schadevergoeding ter hoogte van de standaardbedragen
van € 95 en € 70 werd toegekend, werden aan de gewezen
verdachten een bedrag van € 250 per dag toegekend voor de
dagen die zij in verzekering met beperking hebben doorgebracht en
een bedrag van € 200 per dag voor de dagen die zij in
voorlopige hechtenis hebben doorgebracht.

Schadevergoeding voor gederfde
inkomsten

In vier gevallen was verzocht om een
schadevergoeding voor gederfde inkomsten en is hiervoor ook een
bedrag toegekend. De toegekende bedragen zijn echter lager en in
een geval aanzienlijk lager dan de bedragen die waren verzocht.

Bespaarde kosten in levensonderhoud in
mindering gebracht

De rechtbank heeft op de bedragen die zij
heeft vastgesteld als vergoeding voor gederfde inkomsten de tijdens
de detentie bespaarde kosten van levensonderhoud in mindering
gebracht. De rechtbank heeft dit bedrag vastgesteld op € 15
per dag.

Verzoeken overige vergoedingen
afgewezen

De overige vergoedingen die de gewezen
verdachten hadden verzocht, heeft de rechtbank afgewezen. Dit
betrof onder meer verzoeken tot schadevergoeding voor de kosten van
een verhuizing, de wijziging van de voornaam, gederfd pensioen,
aanschaf van een auto en huurachterstand.

Matiging totaalbedrag schadevergoeding

In twee gevallen heeft de rechtbank het
bedrag dat voor vergoeding in aanmerking zou komen gematigd omdat
de verzoekers naar het oordeel van de rechtbank door hun
proceshouding het voortduren van de voorlopige hechtenis deels aan
zichzelf te wijten hebben gehad. De vergoeding van Rachid B. is om
die reden gematigd met 25% en de vergoeding van Zakaria T. met
75%.

Vergoeding kosten rechtsbijstand

Aan alle verzoekers is het gebruikelijke
bedrag van € 540 toegekend voor de kosten van rechtsbijstand
voor de indiening en behandeling van de verzoeken tot
schadevergoeding. In de gevallen waarin hiervoor een hoger bedrag
was verzocht, zijn deze afgewezen.

Overzicht

Hieronder staat een overzicht van de door
de verzoekers verzochte en door de rechtbank toegekende
vergoedingen.

Jermaine W.

Vergoeding rechtsbijstand

Verzocht € 3000. Toegekend €
540.

Schadevergoeding

Verzocht

€ 176.000 verzekering en voorlopige
hechtenis

€ 15.000 verlies werkkring

€ 500 kosten verhuizing

€ 2.000 wijziging voornaam

€ 1.500 vergoeding schade voor
goederen die verzoeker tijdens zijn detentie is kwijtgeraakt.

Toegekend

€ 37.350 ( 51 x € 250 per dag
voor dagen in verzekering en beperkingen + 123 x € 200 per dag
voor dagen in voorlopige hechtenis) + € 6.237 (gederfde
inkomsten) - € 2.610 (€ 15 per dag in mindering voor
tijdens detentie bespaarde kosten van levensonderhoud) = €
40.977,80.

Mohamed El B.

Vergoeding rechtsbijstand

Verzocht € 13.194,87 + PM. Toegekend
€ 540.

Schadevergoeding

Verzocht

€ 817.000 verzekering en voorlopige
hechtenis

€ 5.387,20 gederfde inkomsten

€ 5.559,68 schuld IBG

€ 6.468 gederfde
studiefinanciering

€ 235, 01 OV-kaart

+ vast te stellen bedrag vervoerskosten
familie om verzoeker te bezoeken

Toegekend

€ 88.550 (59 x € 250 voor dagen
in verzekering en beperkingen + 369 x € 200 voor dagen in
voorlopige hechtenis) + [€ 5.414,61 (gederfde inkomsten) -
€ 6.420 (€ 15 per dag in mindering voor tijdens detentie
bespaarde kosten van levensonderhoud)] nihil = € 88.550.

Nadir A.

Vergoeding rechtsbijstand

Verzocht € 1000. Toegekend €
540.

Schadevergoeding

Verzocht

€ 460.600 verzekering en voorlopige
hechtenis

€ 150.000 kopen/huren andere woning +
verhuizing

€ 960.000 gederfde inkomsten

€ 93.600 gederfd pensioen

€ 1.000 aanschaf auto

Toegekend

€ 65.550 (51 x € 250voor dagen
in verzekering en beperking + 264 x € 200 voor dagen in
voorlopige hechtenis) + € 11.323 (gederfde inkomsten) - €
4.725 (€ 15 per dag in mindering voor tijdens detentie
bespaarde kosten van levensonderhoud) = € 72.148,74.

(wijlen) Rachid B.

Vergoeding rechtsbijstand

Verzocht € 540. Toegekend €
540.

Schadevergoeding

Verzocht

- Schadevergoeding voor dagen in
uitleveringsdetentie doorgebracht en dagen in verzekering en
voorlopige hechtenis doorgebracht.

€ 6529,02 huurachterstand

€ 1843,82 ontruimingskosten
woning

Toegekend

€ 20.745 (43 x € 95 + 238 x
€ 70 voor dagen in uitleveringsdetentie, verzekering en
voorlopige hechtenis).

Rachid B.

Vergoeding rechtsbijstand

Verzocht € 540. Toegekend €
540.

Schadevergoeding

Verzocht

€ 91.299,45 verzekering en voorlopige
hechtenis

€ 18.366 gederfde inkomsten

€ 100.000 toekomstig
inkomstenverlies

Toegekend

€ 85.750 (59 x € 250 + 355 x
€ 200 voor dagen in verzekering en voorlopige hechtenis)
– 25% matiging wegens ingenomen proceshouding + €
16.265,50 (gederfde inkomsten) - € 6.210 (bespaarde kosten
levensonderhoud) = € 74.368.

Zakaria T.

Vergoeding rechtsbijstand

Verzocht € 540.Toegekend €
540.

Schadevergoeding

Verzocht

€ 102.735 verzekering en voorlopige
hechtenis

Toegekend

€ 96.550 (51 x € 250 + 419 x
€ 200 voor dagen in verzekering en beperking en voorlopige
hechtenis ) - 75% matiging = € 24.137,50.

Bron: Rechtbank 's-Gravenhage