Op 21 december 2005 hebben Nederland en Vlaanderen in Middelburg vier verdragen over het Scheldegebied gesloten. Namens Nederland tekenden minister Peijs en staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat en namens Vlaanderen minister Peeters van Openbare werken, Energie, Leefmilieu en Natuur.

De verdragen zijn:
1. Het verdrag voor de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 betreft afspraken over de uitvoering en de financiering van de Scheldeverdieping en de natuurontwikkeling die voor de eerstkomende periode noodzakelijk zijn en biedt de provincie Zeeland de mogelijkheid om namens Nederland de natuurmaatregelen te realiseren.
2. Het verdrag inzake de samenwerking op het gebied van beleid en beheer in het Schelde-estuarium dient tot versterkte samenwerking tussen de overheden van beide landen op het gebied van toegankelijkheid van de Scheldehavens, de natuur en de veiligheid tegen overstromen.
3. Het verdrag inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer dient tot versterkte samenwerking op dit gebied in het Schelde-estuarium. Dit verdrag is een formalisering van de al bestaande situatie en leidt er toe dat Nederland en Vlaanderen gezamenlijk instaan en verantwoordelijkheid dragen voor de veilige en vlotte afwikkeling van het
scheepvaartverkeer. Daartoe wordt de Vlaams-Nederlandse Permanente Commissie voor Toezicht op de Scheldevaart onder meer belast met het opstellen van een veiligheidsplan.
4. Met het verdrag inzake de ontkoppeling van de loodsgelden komt na meer dan 150 jaar een einde aan de verdragsrechtelijke koppeling van de loodsgeldtarieven tussen Antwerpen en Rotterdam. Daarmee is Rotterdam vanaf 1 januari 2008 vrij om de hoogte van de loodsgelden te bepalen zonder naar de Schelde te hoeven kijken.
De verdragen vormen het sluitstuk van zes jaar onderhandelingen. Er is intensief overlegd  met provincies, lokale overheden en andere betrokken partijen. In het Memorandum van Overeenstemming dat op 11 maart 2005 in Den Haag werd ondertekend, werd al op hoofdlijnen politieke overeenstemming bereikt. Nederland en Vlaanderen spraken af een langetermijnbeleid voor de Schelde te gaan voeren, waarin naast de toegankelijkheid ook de veiligheid en de natuurlijkheid essentiële aspecten zouden zijn. Ook werd afgesproken de al jaren bestaande samenwerking op nautisch gebied te intensiveren en  ruimte te bieden voor een onafhankelijk tariefbeleid op het gebied van de loodsdiensten. De afgelopen maanden is het memorandum uitgewerkt in formele verdragsteksten.

In de verdragen zetten beide partijen belangrijke stappen naar elkaar. Nederland onderschrijft het belang van een optimale vaarwegfunctie voor Antwerpen en het Vlaamse achterland en Vlaanderen onderschrijft het uitgangspunt dat de vaarwegfunctie niet ten koste van de veiligheid en natuurlijkheid kan worden uitgebouwd. Vastgelegd is verder, dat er gezamenlijk geïnvesteerd gaat worden in duurzame verbetering van het
stroomgebied van de Schelde, waarbij de provincie Zeeland nauw betrokken wordt. Op de korte termijn zal een inhaalslag gemaakt worden met een aantal robuuste, gerichte maatregelen, zoals verdieping van de vaargeul naar Antwerpen, de aanleg van nieuwe estuariene natuur om de kwaliteit van het estuarium te herstellen en de verbetering van de veiligheid tegen overstromen in Vlaanderen. In Nederland voldoet de oeververdediging
voorlopig aan de normen.
Op de langere termijn zal gewerkt worden aan de duurzame verbetering van het stroomgebied van de Schelde ten behoeve van veiligheid voor bewoners in het gebied, behoud van de unieke kenmerken van de Schelde, zoals het open en natuurlijk mondingsgebied en het meergeulenstelsel, en ruimte voor economische ontwikkeling.
bron:VenW