Dinsdag 11 juli heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schermer de intentie uitgesproken om de werkzaamheden van de buitendienst uit te besteden aan het Werkvoor-zieningschap Noord-Kennemerland, dat uitvoerder is van de wet sociale werkvoorziening voor Noord-Kennemerland. Doel van de gemeente Schermer is een substantiële bezuiniging te realiseren, zà³n-der het kwaliteitsniveau van het onderhoud aan te tasten.

Uit de voorbereidende gesprekken met het WNK is gebleken dat zij niet alleen geïnteresseerd zijn in het aannemen van het werk, maar ook bereid zijn mensen, materieel en huisvesting over te nemen. Diverse gemeenten in de omgeving hebben (groen)werkzaamheden uitbesteed aan het WNK en zijn tevreden over de geleverde kwaliteit.
Puur juridisch gesproken is er overigens geen sprake van een mogelijk uitbesteden van werkzaam-heden. Schermer is aandeelhouder van het WNK, formeel is er dus sprake van inbesteden.

Met ingang van heden zullen de onderhandelingen over een feitelijke overname van de buitendienst starten. Daarbij zijn naast financiële zaken, ook de rechtspositionele gevolgen voor de medewerkers en het instandhouden van een goed onderhoudsniveau in de kernen van Schermer voor nu en in de toekomst leidend. Het buitengebied wordt onderhouden door het Hoogheemraadschap.

Voor het WNK is deze ontwikkeling belangrijk omdat naast het verwerven van langdurige onder-houdscontracten, de eigen bezetting uitgebreid kan worden met een aantal vakbekwame medewer-kers die (mogelijk) als leidinggevende binnen de eigen organisatie ingezet kunnen worden.

Beide partijen zien de onderhandeling met vertrouwen tegemoet en streven ernaar de onderhandelin-gen eind september af te ronden, waarna het contract op 1 januari 2006 kan ingaan.

bron:Gemeente Schermer

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular