Minister Dekker (VROM) heeft besloten om bij woningcorporatie Huis & Erf in Schijndel gedurende drie maanden een extern toezichthouder aan te stellen. Aanleiding is het aftreden van de Raad van Commissarissen en de jarenlange bestuurlijke problematiek binnen de woningcorporatie.  

De Raad van Commissarissen heeft aangegeven op te stappen vanwege aanhoudend onvolledige en niet tijdige informatievoorziening door het bestuur, het niet tot overeenstemming komen met het bestuur over de investeringsplannen van de corporatie en de financiële gevolgen daarvan en voortdurende conflicten over de onverenigbaarheid van functies van bestuursleden. 
 
Het ministerie van VROM vindt het in het belang van de volkshuisvesting noodzakelijk dat er bij de corporatie zo spoedig mogelijk een nieuwe kwalitatief adequate interne toezichthouder (Raad van Commissarissen) wordt aangesteld. De toezichthouder zal verder zorgen dat er een intern onderzoek wordt uitgevoerd naar de financiële situatie bij Huis & Erf. Vastgesteld moet worden of er een doelmatig en doeltreffend financieel en volkshuisvestelijk beleid wordt gevoerd dat het voortbestaan van Huis & Erf op langere termijn waarborgt. De externe toezichthouder rapporteert over de situatie bij Huis & Erf aan het ministerie.  
 
Algemeen 
De woningcorporaties staan onder intern toezicht van een Raad van Commissarissen of een raad van toezicht. Het externe toezicht is een verantwoordelijkheid van de minister van VROM. Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) adviseert de minister over de financiële aspecten. De minister kan ingrijpen - door bijvoorbeeld een extern toezichthouder aan te stellen - als de volkshuisvestelijke belangen in gevaar komen door het (niet) functioneren van medewerkers, bestuur of raad van commissarissen. Dit is in het afgelopen jaar twee keer eerder voorgekomen (Trias Woondiensten in Lisse en woningcorporatie SWH in Den Bosch).  
 
bron:Vrom