Mensen die dieren mishandelen zijn veel vaker gewelddadig naar mensen
dan degenen die geen dieren mishandelen. Dieren die leven in een
huishouden waar huiselijk geweld voorkomt, hebben 15 keer mà©à©r kans
mishandeld of gedood te worden dan dieren die in een vreedzaam gezin
leven.
Dit blijkt uit vele internationale wetenschappelijke onderzoeken. Er is
een aanwijsbare, sterke relatie tussen kindermishandeling en
diermishandeling.  
 
Schokkend. zo vatte Ton de Ruijter, voorzitter van de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de
conclusies samen van het thema .De relatie tussen diermishandeling en
huiselijk geweld.. Dit onderwerp stond centraal tijdens de IP.s
Winterconference die van 24 tot en met 26 november plaatsvond in het
Scheveningse Kurhaus.  De meest vooraanstaande deskundige op dit
gebied, de Amerikaanse professor Frank Ascione (Department of
Psychology (Family and Human Development) van de Utah State University,
VS) presenteerde resultaten uit vele onderzoeken die wereldwijd zijn
uitgevoerd. In Nederland waren deze gegevens tot afgelopen vrijdag
vrijwel onbekend. Dierenartsen, humaan hulpverleners en andere
deskundigen op het gebied van dierenwelzijn en justitie en kinder- en
jeugdzorg waren tot voor kort niet op de hoogte waren van deze relatie.
 
 
Landelijke projectgroep  
Resultaat van dit congres is dat binnen een halfjaar een landelijke
projectgroep wordt samengesteld met als doel vermindering van
(slachtoffers van) huiselijke geweld door structureel betere
signalering van dier- en kindermishandeling. Momenteel overlijdt in ons
land iedere week een kind als gevolgen van mishandeling.  
 
Onderzoek van Ascione bevestigt dat dieren die leven in een huishouden
waar huiselijk geweld voorkomt, 15 keer mà©à©r kans hebben om mishandeld
of gedood te worden dan dieren die leven in een vreedzaam huishouden .
Maar het gevaar voor het dier is slechts de helft van het
verhaal.  Want uit onderzoek blijkt dat diegenen die dieren
mishandelen naar alle waarschijnlijkheid ook gewelddadig naar mensen
zijn.   
 
In zijn nieuwste boek Children and Animals: Exploring the Roots of
Kindness and Cruelty , bundelt Frank Ascione wetenschappelijke kennis
en praktijkervaringen over het verband tussen mishandeling van dieren
en mensen. Amerikaans onderzoek toont aan dat kinderen die slachtoffer
zijn geweest van geweld vaker [drie&.61485; tot viermaal zo vaak]
geneigd bleken tot dierenmisbruik dan kinderen zonder verleden van
huiselijk geweld. Mannen die werden vervolgd voor wreedheden tegen
dieren, bleken statistisch gezien vijfmaal vaker gearresteerd te zijn
voor geweldsmisdaden dan anderen. En van de ondervraagde vrouwen, die
in een opvanghuis verbleven, meldde 54 procent dat hun partner ook
dieren had mishandeld of gedood.   
 
Een nog beangstigender aspect van huiselijk geweld is het grote risico
van herhaling. Wie op jonge leeftijd begint met dierenmishandeling,
loopt meer kans om later andere misdaden met geweldpleging te begaan.
Vaak zijn deze criminelen zelf slachtoffers van geweld. Een onderzoek
naar veroordeelde moordenaars wees uit dat van diegenen die als kind
seksueel waren misbruikt, 58% dieren hadden mishandeld (vergeleken met
15% van veroordeelde moordenaars die niet waren misbruikt).
Diermishandeling gepleegd tijdens de jeugd wordt in de Verenigde Staten
gezien als een belangrijke aanwijzing voor toekomstig gewelddadig
gedrag.   
 
Lacherig  
De voorzitter van de KNMvD, gaf ruiterlijk toe dat dit onderwerp binnen
zijn beroepsgroep nauwelijks serieus genomen wordt. Maar na de
presentatie van ondubbelzinnige onderzoeksresultaten en gruwelijke
voorbeelden kwam hij tot de conclusie dat het boven op de agenda moet
staan.   
In workshops tijdens de Winterconferentie deden de deelnemers
voorstellen hoe de relatie tussen huiselijk geweld en
dierenmishandeling zichtbaar te maken. Niet opnieuw het wiel uitvinden,
maar aansluiten bij bestaande organisaties die elk al veel kennis in
huis hebben. Door een multidisciplinaire samenwerking kan dit probleem
snel worden aangepakt. Alle aanwezigen op het congres gaven aan om op
korte termijn nieuwe initiatieven binnen hun organisatie op te starten,
maar allen waren het er over eens dat ook een landelijke aanpak
noodzakelijk is. De voorzitter van de KNMvD, Ton de Ruijter nam bij het
einde van het programma het initiatief om in juni 2005 alle partijen en
aanwezigen bij elkaar te roepen voor de aanpak van een adequate
landelijke signalering van dier- en kindermishandeling.

Bron: ROMAN HOUSE PUBLISHERS