Handhaving van de leerplicht staat hoog op de agenda van het Openbaar Ministerie (OM) Assen. In dat kader heeft het OM Assen de notitie ‘Strafrechtelijke aanpak schoolverzuim arrondissement Assen’ opgesteld. Deze notitie is onlangs verstuurd naar alle scholen, leerplichtambtenaren en ketenpartners in Drenthe.

Waarom aandacht voor schoolverzuim
Spijbelen kan een signaal zijn voor achterliggende problematiek bij jongeren. Uit onderzoek is gebleken dat criminele jongeren hun loopbaan vaak beginnen met schoolverzuim. Bestrijding van schoolverzuim is dus het middel bij uitstek om in een vroegtijdig stadium individuele problematiek aan te pakken en de kans op een mogelijk beginnende criminele carrière te verkleinen.

Zo snel mogelijk terug naar school
Bij de strafrechtelijke aanpak staat centraal dat het verzuim zo spoedig mogelijk wordt beëindigd. Hoe langer het verzuim duurt, hoe moeilijker het is voor een jeugdige om de schoolgang te hervatten. Het hulpverleningstraject en de leerplichtambtenaar worden hierbij ook zo vroegtijdig mogelijk ingeschakeld. De nieuwe aanpak betekent niet dat iedere leerplichtzaak voor de rechter komt. Bij een korte verzuimperiode kan ook een Halt afdoening of een OM afdoening worden opgelegd.

Registratie- en meldplicht van scholen
Snel optreden bij spijbelaars is alleen mogelijk indien scholen een goed verzuimregistratiesysteem hebben en het verzuim tijdig melden aan de leerplichtambtenaar. Een school is daartoe ook wettelijk verplicht, anders overtreedt de school de Leerplichtwet. Mocht een school verwijtbaar nalatig zijn (bijv. door een onvoldoende registratiesysteem), dan kan het OM proces-verbaal opmaken tegen de school.

Nieuwe aanpak van jongeren onder de 12 jaar
Uniek in de aanpak van het OM Assen is dat leerplichtzaken waarbij het gaat om signaalverzuim van jeugdigen (jonger dan 12 jaar) worden ingebracht op het casusoverleg. Door deze zaken op het reguliere casusoverleg (waarin de jeugdzaken worden behandeld) aan te brengen, worden de zaken sneller onder de aandacht gebracht van Jeugdzorg en de Raad van de Kinderbescherming. Zij kunnen dan gericht actie ondernemen. Kortom het hulpverleningstraject en de spilfunctie van de leerplichtambtenaar worden nu nadrukkelijker ondersteund door de strafrechtelijke aanpak van schoolverzuim in Drenthe.

Folder: Lekker belangrijk!
Om de strafrechtelijke aanpak op een meer aansprekende wijze uit te dragen, heeft het OM Assen de folder "Lekker belangrijk! Strafrechtelijke aanpak schoolverzuim in Drenthe" ontwikkeld. Deze folder is verspreid over alle scholen, leerplichtambtenaren en ketenpartners in Drenthe.

Werkconferentie integrale aanpak schoolverzuim
Op donderdag 19 oktober a.s. vindt een arrondissementale werkconferentie plaats. Het doel van de werkconferentie is om de onderlinge samenwerking op het gebied van schoolverzuim nader in te vullen of uit te breiden. De doelgroep bestaat uit: gemeenten, leerplichtambtenaren, Raad voor de Kinderbescherming, scholen, Jeugdzorg, de politie, Halt en de rechtelijke macht. Leerlingen krijgen overigens geen toestemming de school voor deze werkconferentie te verzuimen.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de strafrechtelijke aanpak schoolverzuim in Drenthe kunt u contact op nemen met het Openbaar Ministerie in Assen via 0592 339 222. U kunt ook kijken op onze website www.om.nl/ap-assen of informatie aanvragen via Postbus 30004, 9400 RA Assen.

bron:OM