Mensen die op last van de rechter worden
begeleid in het saneren van hun schuld, blijken drie jaar later
nauwelijks nieuwe schulden gemaakt te hebben. Dat staat in de
tweede monitor van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, die
minister Hirsch Ballin van Justitie vandaag naar de Tweede Kamer
heeft gestuurd.

Onderzoek onder ex-schuldenaren toont aan
dat van alle kleine (ex-)ondernemers en particuliere huishoudens
die de Wsnp succesvol hebben doorlopen, circa 90 procent drie jaar
na het verkrijgen van de schone lei geen nieuwe schulden heeft
gemaakt. 58 procent van de (ex-) ondernemers en 47 procent van de
particuliere huishoudens geeft zelfs aan regelmatig geld te sparen.
Slechts 8 procent van de particulieren en 10 procent van de
(ex-)ondernemers heeft binnen drie jaar na het succesvol doorlopen
van de wettelijke schuldsanering weer betalingsachterstanden van
meer dan twee maanden opgebouwd.

De monitor is de tweede meting naar de
uitvoeringspraktijk van de Wsnp sinds de inwerkingtreding in 1998.
Uit de cijfers blijkt dat in totaal in 2005 14.600 mensen belandden
in een wettelijk schuldsaneringstraject. Dat is iets meer dan het
jaar ervoor (600 zaken). Hiervan is het percentage alleenstaanden
en ouderen iets gestegen. Aan de gang naar de Wsnp liggen bij
ondernemers vooral financiële problemen in hun bedrijf ten
grondslag en bij particulieren vooral inkomensterugval en
overbesteding. De gemiddelde schuld bij particulieren bedraagt nog
steeds zo’n € 27.000,-. Bij ex-ondernemers steeg die
licht naar ruim € 117.000,-.

Ongeveer 71 procent van de gevallen
behaalt het uiteindelijke doel van de Wsnp: namelijk een schone
lei. Daarmee is gebleken dat voor een grote meerderheid de schone
lei ook een duurzaam einde betekent van een periode met hoge
schulden. Ook oordelen de ex-schuldenaren gemiddeld positief over
hun Wsnp-traject. Daarmee toont de schuldsanering zich een
effectief middel in de strijd tegen problematische schulden.

Het percentage wettelijke
schuldsaneringstrajecten dat alsnog eindigt in een faillissement,
blijft al enkele jaren stabiel op circa 15 procent. Wel geven
rechters steeds vaker als reden op dat particulieren zich
onvoldoende inspannen om werk te vinden. De inspanningsverplichting
om werk te vinden en geld voor de schuldeisers in de boedel te
brengen, is de afgelopen jaren aangescherpt.

Door de jaren heen blijft het aantal
bewindvoerders goed op peil, circa 1180 bewindvoerders stonden in
2006 ingeschreven. Gemiddeld heeft een bewindvoerder momenteel 35
zaken onder zijn beheer. Zowel landelijk als regionaal bezien, zijn
er dan ook voldoende bewindvoerders actief.

De WNSP

Wettelijke schuldsanering via de rechter
is alleen mogelijk als er geen betalingsregeling (minnelijk
akkoord) getroffen kan worden met de schuldeisers. De regeling
wordt namelijk gezien als een laatste redmiddel.

Voor een wettelijke schuldsanering moet
een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. Niet iedere
schuldenaar komt in aanmerking, aan de toelating worden eisen
gesteld. Gedurende doorgaans drie jaar staan ze hun vermogen en een
deel van hun inkomen af. Een bewindvoerder ziet erop toe dat de
schuldenaar zich optimaal inspant om zoveel mogelijk geld voor
aflossing van de schulden bijeen te brengen en dat geen nieuwe
schulden ontstaan. Schuldenaren die voldoen aan de verplichtingen
die de Wsnp stelt, verkrijgen na afloop een schone lei. Het
opgespaarde bedrag wordt verdeeld onder de schuldeisers en het
restant wordt kwijtgescholden. Het traject is niet eenvoudig te
doorlopen.

De schuldenaar leeft gemiddeld drie jaar
onder het bijstandsminimum, staat onder toezicht van een
bewindvoerder, er geldt gedurende 13 maanden een postblokkade en de
schuldsanering wordt bekendgemaakt in de Staatscourant en een
register op internet.

bron:MinJus