Het screenen van verdachte personen die een vergunning aanvragen bij een bestuursorgaan is effectief. Ruim vijftig procent van de aanvragen is de afgelopen anderhalf jaar negatief beoordeeld. Dat blijkt uit het jaarverslag BIBOB, dat de ministers van BZK en Justitie aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

In de periode juni 2003 tot en met december 2004 zijn in totaal 58 adviezen aan het bureau BIBOB (Bureau Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur) gevraagd. In 18 uitgebrachte adviezen is het predikaat 'ernstig gevaar' gebruikt. In 11 gevallen is in het advies 'enige mate van gevaar' gebruikt. Bestuursorganen kunnen op basis van een dergelijk advies besluiten een vergunning niet te verlenen of iemand niet toe te laten tot een aanbesteding.

De wet BIBOB maakt het sinds 1 juni 2003 mogelijk dat bestuursorganen vergunningen, subsidies of overheidsopdrachten weigeren als er aanwijzingen zijn dat de aanvrager / gegadigde van plan is daarmee strafbare feiten te plegen. Het gaat bijvoorbeeld om exploitatievergunningen voor inrichtingen zoals coffeeshops, seksinrichtingen en speelautomatenhallen. Om te bepalen of een dergelijke weigering gerechtvaardigd is, kan bijvoorbeeld een gemeente in het uiterste geval de aanvrager laten screenen door het bureau BIBOB van Justitie. Er wordt dan uitgebreid onderzoek gedaan bij onder meer het kadaster, het handelsregister, politieregister, belastingdienst en justitiële documentatie.

Beleidslijn
Voordat bestuursorganen een beroep kunnen doen op de Wet BIBOB, moeten zij een beleidslijn vaststellen. Daarin staat in welke gevallen de gemeente of bijvoorbeeld provincie gebruik kan maken van deze wet. Eind 2004 hadden 101 bestuursorganen zo'n beleidslijn vastgesteld.

Zowel het aantal bestuursorganen met een beleidslijn BIBOB als het aantal adviesaanvragen blijft achter bij de aanvankelijke verwachtingen in 2003. Op dit moment voeren BZK en Justitie in samenwerking met de VNG een zogenoemde 'quick scan' uit om te achterhalen wat de hindernissen zijn bij het vaststellen van een beleidslijn. Daarnaast vermoedt het bureau BIBOB dat deze nieuwe wet een sterke preventieve werking heeft. Dit wordt bevestigd door een evaluatie van BIBOB in Amsterdam. In de praktijk is al gebleken dat verdachte personen die de noodzakelijke vragenlijsten moeten invullen, afzien van hun aanvraag.
De Wet BIBOB zal medio 2006 worden geëvalueerd. De verwachting is dat het aantal bestuursorganen met een beleidslijn BIBOB dan ook is gegroeid.

bron:MinJus