De stemmachines van de Sdu kunnen het
stemgeheim onvoldoende waarborgen. Minister

Nicolaï van Bestuurlijke Vernieuwing
en Koninkrijksrelaties heeft vandaag de Tweede

Kamer geïnformeerd dat deze
stemmachines niet kunnen worden ingezet in de verkiezingen van 22
november. Het gaat om ca. 10%, in casu 1187 machines van de in
Nederland gebruikte stemmachines, in 35 gemeenten.

Tijdens algemeen overleg met de Tweede
Kamer op 12 oktober 2006 heeft de minister een aantal maatregelen
aangekondigd om de beveiliging van de stemmachines te
verbeteren.Controle van de machines op de juiste software,
plaatsing van een niet herschrijfbare chip, verzegeling van de
machine en beveiliging van de opslag en het transport van
stemmachines. Maatregelen die fraude tegengaan. Deze maatregelen
zijn met de Tweede Kamer besproken en ondervonden daar brede
steun.

Ten aanzien van de vragen over het
waarborgen van stemgeheim heeft de AIVD onderzocht of het mogelijk
zou kunnen zijn dat anderen dan de kiezer in of buiten het
stemlokaal via ontvangapparatuur zouden kunnen zien of horen wat er
is gestemd. Het schenden van het stemgeheim via opvangen van
straling is strafbaar.

Uit het onderzoek van de AIVD blijkt dat
de Sdu-machine dermate sterke straling en signalen afgeeft dat met
elektronische apparatuur tot op tientallen meters afstand het
stemgedrag van de kiezer kan worden gevolgd. Met de fabrikant is
nagegaan of technische oplossingen te vinden zijn die kunnen worden
doorgevoerd voor de komende verkiezingen. Dat blijkt niet mogelijk
te zijn. Minister Nicolaï heeft daarom het voornemen om de
goedkeuring van de Sdu-machines in te trekken. Dit is vandaag aan
de fabrikant medegedeeld.

De 35 gemeenten die oorspronkelijk zouden
stemmen met de Sdu-machines zijn inmiddels geïnformeerd. Het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een
projectorganisatie gevormd om samen met de gemeenten te realiseren
dat in deze gemeenten op een andere wijze kan worden gestemd. De
gemeenten zullen maximaal worden ondersteund.

Naast Sdu levert de firma Nedap
stemmachines voor de Nederlandse markt. De AIVD heeft tot dusver
drie typen onderzocht. Het vierde type wordt thans onderzocht. De
Nedap-machines geven minder straling af dan de Sdu-machines. De
AIVD test of de getroffen maatregelen juist zijn
geïmplementeerd en adequaat zijn.

Na afloop van de verkiezingen, maar
vóór de vaststelling van de uitslag van de
verkiezingen door de Kiesraad, worden steekproefsgewijs machines
onderzocht of er mee is geknoeid. Ook zal voor en tijdens de
stemming elke machine, waarvan het vermoeden bestaat dat er
misbruik van is gemaakt, worden onderzocht.

bron:BZK