Secunda en AVRI à¢â‚¬Å“WeCyclenà¢â‚¬ samen
Introductie garantie op gebruikte elektrische apparaten

Tiel, 8 juni 2010. Kringloopwinkel Secunda en AVRI geven herbruikbare elektrische apparaten een tweede leven. Bij Secunda worden apparaten na controle en schoonmaakbeurt weer verkocht. Secunda introduceert ook een garantieregeling voor goedgekeurde apparaten. Hiermee proberen AVRI en Secunda te bereiken dat werkende apparaten hergebruikt worden in plaats van direct te recyclen tot grondstoffen.

Hergebruik
Secunda is officieel inzamelpunt geworden voor WeCycle. De WeCycle campagne maakt duidelijk dat elektrische apparaten niet in het afval thuis horen. Ook bij Secunda kunnen voortaan overbodige elektrische apparaten ingeleverd worden. Maar niet alle aangeboden apparaten zijn ook daadwerkelijk stuk. Soms is een apparaat overbodig geworden of mankeert er een kleinigheid aan. Met deze apparaten gaat Secunda een stap verder. Bij Secunda wordt bekeken of het apparaat nog herbruikbaar is. De reden daarvoor ligt voor de hand: zoals voor alle goederen geldt is hergebruik beter dan recycling. Volgens onderzoeksbureau TNO wordt met hergebruik de levensduur verlengd met 50%. Daardoor levert hergebruik een C02 besparing op ten opzichte van opnieuw geproduceerde artikelen. Tot slot ligt ook de aanschafprijs bij een gebruikt artikel een stuk lager dan bij een nieuw artikel, en dat is vandaag de dag voor veel mensen interessant.

AVRI
Ook AVRI streeft hergebruik na en ondersteunt deze ontwikkeling. Op de AVRI-milieustraten kunnen goed werkende apparaten in de Kringloopcontainers van Secunda geplaatst worden. Vanaf daar gaan de apparaten naar Secunda waar ze geschikt gemaakt worden voor verkoop en weer een nieuwe eigenaar vinden. Apparaten die stuk zijn kunnen wel gewoon in de WeCycle containers geplaatst worden. Deze apparaten worden uiteindelijk weer gerecyceld tot nieuwe grondstoffen.

Garantie
Klanten blijken huiverig te zijn in het aanschaffen van gebruikte apparaten: je weet immers nooit hoelang je net aangeschafte wasmachine nog blijft werken. Het kan zo maar gebeuren dat hij het na een week al begeeft. Bij Secunda wordt elk apparaat zorgvuldig gecontroleerd en schoongemaakt. Alle apparaten die in de winkel staan, werken ook daadwerkelijk goed. Om klanten tegemoet te komen verstrekt Secunda met ingang van 14 juni à©à©n maand garantie op elektrische apparaten. De artikelen worden voortaan voorzien van een speciale garantiesticker, zodat de klant zeker weet dat het artikel goedgekeurd is en dat het met garantie verkocht wordt. à¢â‚¬Å“Als je apparaat na een week stukgaat, is het alsnog een miskoopà¢â‚¬ aldus Marc van den Broecke, directeur Secunda. à¢â‚¬Å“In die gevallen willen we graag iets terugdoen, zoals het hoort.à¢â‚¬ Daarnaast krijgt iedereen die van 14 juni tot 30 juni een elektrisch apparaat bij Secunda inlevert, 20% korting bij aanschaf van een "goed gekeurd" apparaat!
============================================================
Noot aan de redactie:

Foto:
http://i966.photobucket.com/albums/ae149/SecundaTiel/secunda_pb08-06-2010.jpg
bijschrift foto: Met het plakken van de eerste garantiesticker gaat de regeling officieel van start. Vanaf 14 juni verstrekt Kringloopwinkel Secunda à©à©n maand garantie op elektrische apparaten.(vlnr Armand d‘˜Olivat (hoofd verwerking), Marc van den Broecke (directeur) en Frans Dubbers (1e medewerker verwerking)

Voor meer informatie over deze tekst kunt u contact opnemen met Kringloopwinkel Secunda:

Marc van den Broecke directeur, Tel: 0344 62 63 66
[email protected] www.secunda.nl