De Commissie voor
Consumentenaangelegenheden (CCA) van de SER ondersteunt de
herziening van acht Europese richtlijnen op het consumententerrein,
het zogenoemde consumentenacquis. Met die herziening is een begin
gemaakt met het verschijnen van een Groenboek van de Europese
Commissie in februari dit jaar.

Minister Hirsch Ballin van Justitie en
staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken hebben de CCA
gevraagd hen hierover te adviseren. Zij willen het advies betrekken
bij het opstellen van de kabinetsreactie op het Groenboek. In het
bijzonder willen zij het oordeel van de CCA over een tiental
concrete vragen. Omdat de CCA maar weinig tijd heeft gekregen voor
een afgewogen oordeel over deze vragen, heeft zij zich op dit
moment beperkt tot een interim-advies.

Uitgangspunten

De CCA gaat in haar interim-advies uit van
de volgende uitgangspunten:

behoud van een adequaat niveau van
consumentenbescherming op nationaal en Europees niveau;

vereenvoudiging van de regelgeving op
consumententerrein en verlaging van de administratieve lasten;

verdere uitbouw van de interne markt en
vergroting van het vertrouwen van consumenten en ondernemers in de
interne markt.

Keuze strategie

De CCA kiest qua strategie voor de
zogenoemde gemengde benadering uit het Groenboek. Die benadering
bestaat uit een horizontaal instrument met gemeenschappelijke
aspecten van de acht richtlijnen in combinatie met sectorspecifieke
voorschriften. Dat voorkomt de versnippering in de Europese
consumentenregelgeving en komt de eenvoud van de Europese
regelgeving ten goede. Het nog te ontwikkelen horizontale
instrument zou volgens de CCA op alle consumentenovereenkomsten van
toepassing moeten zijn.

Minimum- of totale harmonisatie?

Een belangrijke vraag is of de acht
richtlijnen uit het consumentenacquis hun karakter van
minimumharmonisatie moeten behouden (waarbij de lidstaten de
vrijheid hebben om in eigen land meer consumentenbescherming te
bieden), of dat moet worden overgestapt op totale harmonisatie
(waarbij die vrijheid nagenoeg afwezig is). Binnen de CCA worden
hierover verschillend gedacht. De onafhankelijke leden en de
ondernemersleden hebben, ondanks de onzekerheid over de uitkomst
van de evaluatie van de richtlijnen die momenteel plaatsvindt, in
beginsel een voorkeur voor totale harmonisatie van de acht
richtlijnen uit het consumentenacquis. De consumentenleden blijven
daarentegen de voorkeur geven aan minimumharmonisatie en aan de
regel dat het recht van het land van de consument van toepassing
wordt verklaard.

Zelfregulering

Nederland heeft op het gebied van het
consumentenrecht een traditie van zelfregulering, maar het
Groenboek zegt hier niets over. De CCA ziet verschillende
belemmeringen om op Europees niveau het instrument van
zelfregulering te betrekken bij de uitvoering en de handhaving van
de Europese wetgeving. Zo verschilt het karakter van het
consumentenrecht in de lidstaten (soms publiek-, soms privaatrecht)
en verschillen aard en omvang van de ondernemers- en
consumentenorganisaties in de lidstaten. De CCA pleit ervoor dat
Nederland zelfregulering telkens op de Brusselse agenda zet.

Vervolg

Het Groenboek over het consumentenacquis
maakt onderdeel uit van het streven van de Europese Commissie naar
een coherenter Europees verbintenissenrecht. Daarvoor wil de
Europese Commissie onder meer een gemeenschappelijk referentiekader
ontwikkelen. Het Groenboek stelt vooral systeemvragen: hoe willen
we dat het stelsel van consumentenwetgeving op Europees niveau
gestalte krijgt? De CCA wil in een latere fase, als er meer
concrete voorstellen komen, ook haar opvattingen hierover
geven.

bron:SER