Er moet een eenvoudige procedure bij het
kantongerecht komen voor het beslechten van geschillen tussen
consument en ondernemer. Zo wordt het makkelijker om naar de
kantonrechter te stappen. Deze eenvoudige procedure is sneller en
goedkoper dan de huidige dagvaardingsprocedure. Maar de huidige
dagvaardingsprocedure moet wel blijven bestaan, zodat mensen kunnen
kiezen. Voordeel van de dagvaardingsprocedure is namelijk dat deze
meer rechtswaarborgen biedt.

Dat schrijft de Commissie voor
Consumentenaangelegenheden van de SER in een advies aan minister
Hirsch Ballin van Justitie. Aanleiding voor het advies is de
behoefte aan een betere toegang van de burger (consument en
ondernemer) tot het recht. Als inspiratiebron heeft daarbij gediend
de Europese procedure voor geringe vorderingen, die alleen voor
grensoverschrijdende zaken binnen Europa geldt.

Verbeterde toegankelijkheid

De SER-commissie ziet de eenvoudige
procedure als een goede aanvulling op het werk van de
geschillencommissies. De burger kan nu ook op die terreinen waar
nog geen geschillencommissie is, sneller en goedkoper zijn recht
halen. Het is bovendien een belangrijke aanwinst voor die burgers
die de voorkeur geven aan een uitspraak van een rechter boven een
bindend advies van een geschillencommissie. De eenvoudige procedure
zou ook gebruikt moeten kunnen worden voor geschillen tussen
ondernemers onderling en tussen particulieren.

Burgers hoeven niet meer eerst naar de
deurwaarder te gaan, maar kunnen hun zaak langs elektronische weg
aanhangig maken bij de griffie. Ook een advocaat is niet meer
verplicht. Verder zal er zo min mogelijk gebruik worden gemaakt van
kostbare bewijsmiddelen, zoals getuigenverhoor en
deskundigenbericht. En er zal alleen een mondelinge behandeling
komen als partijen dat willen en de rechter dat nodig vindt.

Eens over verhoging maximumbedrag, oneens
over precieze uitwerking

De SER-commissie stelt allereerst voor om
de competentie van de kantonrechter voor consumentenzaken te
verhogen van de huidige 5.000 euro naar 25.000 euro. Dat zal de
toegang tot het recht voor de burger sterk kunnen verbeteren.

Binnen de SER-commissie wordt verschillend
gedacht over het maximumbedrag van de vordering voor de eenvoudige
procedure. De consumentenleden en de onafhankelijke leden willen de
grens leggen bij 25.000 euro. De ondernemersleden willen de
maximumgrens voor de eenvoudige procedure lager leggen, namelijk
bij 5.000 euro. Daarboven moet de normale dagvaardingsprocedure
worden gevolgd. Zij vinden dat alleen als beide procespartijen
daarmee instemmen ook bij een bedrag boven de 5.000 euro de
eenvoudige procedure kan worden gevolgd.

Bij beide standpunten wordt binnen de
maxima nog een financiële grens gelegd waarboven ruimer met
kostbare bewijsmiddelen en een mondelinge behandeling kan worden
omgegaan.

De SER-commissie vindt unaniem dat de
grens voor hoger beroep bij de kantonrechter moet worden
opgetrokken van 1.750 euro tot 2.000 euro. Bovendien moet de
eenvoudige procedure binnen zes maanden worden afgehandeld.

bron:SER