Door de hardnekkige problemen in een
beperkt aantal wijken blijft er behoefte aan grotestedenbeleid. Het
rijk moet haar middelen echter wel anders inzetten. Enerzijds door
te concentreren op wijken die aantoonbaar de grootste problemen
hebben, anderzijds door financiën te decentraliseren naar
steden die hun problemen zelf op kunnen lossen. Steden moeten in
het grotestedenbeleid zelf hun prioriteiten stellen en op basis
hiervan overeenkomsten afsluiten met het rijk waarin prestatie van
de stad en tegenprestatie van het rijk aan elkaar worden
gekoppeld.

Dat staat in een ontwerpadvies dat de SER
op vrijdag 20 april zal vaststellen. Op dit moment ligt het
ontwerpadvies ter bespreking voor bij de achterbannen van de
organisaties in de SER.

Nieuwe aanpak grotestedenbeleid

Volgens het ontwerpadvies moet het
grotestedenbeleid zich concentreren op het aanpakken van
hardnekkige en complexe knelpunten in bepaalde wijken en op het
benutten van kansen die de krachten van de afzonderlijke steden te
boven gaan en waarvoor dus een bijzondere bijdrage van het rijk
nodig is. Als steden redelijkerwijs in staat zijn zelf –
zonder bijzondere betrokkenheid van het rijk – hun stedelijke
problematiek aan te pakken, moeten zij daartoe ook zelf over de
financiële middelen beschikken.

Waar een bijzondere bijdrage van het rijk
nodig is, moeten steden zelf hun prioriteiten stellen. Rijk en stad
moeten vervolgens een partnerschap gaan vormen, op basis van een
wilsovereenkomst (charter) waarin de prestatie van de stad en de
tegenprestatie van het rijk in een transactie aan elkaar worden
gekoppeld.

Samenwerking is ook nodig binnen de steden
zelf. Een actievere inbreng van woningcorporaties, bedrijfsleven en
onderwijs- en kennisinstellingen is nodig om de hardnekkige en
meervoudige problemen in achterstandswijken aan te pakken. De
gemeenten moeten meer dan voorheen bij het opknappen van de wijken
zowel de woningen zelf als de sociale problematiek in onderlinge
samenhang aanpakken. Het vooruitkomen van bewoners moet hierbij
vertrekpunt zijn. Dat vraagt om een directe en persoonlijke
benadering van bewoners en om het inzetten van woningverbetering
voor de aanpak van sociale problemen. Woningcorporaties kunnen
hierbij een sleutelrol vervullen.

Lissabon-strategie

Het advies is een reactie op een
adviesaanvraag van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en
Koninkrijksrelaties over de rol van de grote steden in de
Lissabon-strategie. Met de Lissabon-strategie willen de landen van
Europa zich omvormen tot dynamische kenniseconomieën. Daarmee
wordt de basis gelegd voor toekomstige welvaart. De grote steden
hebben een belangrijke rol in de Lissabon-strategie. Zij moeten zo
goed mogelijk invulling geven aan het ideaal van de complete en
vitale stad. Dat is een stad die bewoners, bedrijven en
instellingen een hoogwaardige woon- en werkomgeving biedt, met
goede voorzieningen en recreatiemogelijkheden. De Lissabon-agenda
plaatst de steden en het grotestedenbeleid echter niet in een
wezenlijk ander daglicht.

bron:SER