Een unanieme Sociaal-Economische Raad heeft zich uitgesproken voor een actievere en strategischer opstelling van de Nederlandse overheid bij het vaststellen van Europese milieurichtlijnen. De SER vindt dat Nederland zich al in een eerder stadium met de besluitvorming moet gaan bemoeien. Ook moet het de implementatie serieuzer aanpakken. Daarbij zal de nationale overheid ook andere belanghebbenden moeten betrekken zoals gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Zit Nederland op slot? Deze vraag kwam op naar aanleiding van bepaalde uitspraken van de Raad van State die leidden tot (al dan niet tijdelijke) stopzetting van infrastructurele projecten met het oog op Europese normen voor luchtkwaliteit. De dichte concentratie van bevolking en van economische activiteiten plaatst ons land wat de zorg voor een goede natuur- en milieukwaliteit betreft voor grote uitdagingen. Het kan lastig zijn om aan gemeenschappelijke EU-milieukwaliteitsnormen te voldoen. Tegelijkertijd schept de toenemende vervlechting van het Nederlandse milieubeleid met de Europese integratie mogelijkheden voor een effectievere aanpak van gemeenschappelijke en grensoverschrijdende vraagstukken. Dat vereist echter wel een goede afstemming op de verschillende beleidsniveaus.

bron:SER