Nederland is altijd richtinggevend geweest
bij de vormgeving van de Europese integratie door constructief mee
te denken en mee te doen. Om deze positie ook in de toekomst weer
in te nemen, roept de SER regering en parlement op om het
maatschappelijke debat over Europa van een nieuwe impuls te
voorzien. De SER wil betrokken blijven bij het Europese
integratieproces en een bijdrage leveren aan de ambitie van het
kabinet te investeren in een sterk draagvlak voor verdergaande
Europese samenwerking. Dit is essentieel om sociaal-economische
doelstellingen te bereiken. Om effectief te kunnen blijven opereren
als Europese Unie is het nodig dat de Europese Verdragen worden
gewijzigd.

Dat staat in verklaring die SER heeft
uitgebracht ter gelegenheid van de 50e verjaardag van het Verdrag
van Rome. Op 25 maart 1957 werd met de ondertekening van dit
verdrag de Europese Economische Gemeenschap opgericht.

Blijvende betrokkenheid SER bij Europese
integratie

De SER was destijds nauw betrokken bij de
Nederlandse inzet tijdens de onderhandelingen over het Verdrag van
Rome. Ook toen al stond de SER positief tegenover de eerste stappen
naar markt- en beleidsintegratie in Europa. Beide zijn van groot
belang voor onze maatschappelijke welvaart. De toenemende
verwevenheid op Europees én op mondiaal niveau maakt
samenwerking en afstemming van beleid binnen de Unie op steeds meer
terreinen een elementaire voorwaarde voor een hogere
maatschappelijke welvaart. De wereld is na 1957 ingrijpend
veranderd door de val van het ijzeren gordijn, de verscherping van
de internationale concurrentie, de opkomst van China en India, de
toename van de migratiestromen, dreigende energieschaarste en
klimaatverandering. Dit dwingt tot een voortdurende herbezinning op
de rol van Europa.

Aanpassing van de Europese Verdragen

De huidige regels voor het nemen van
besluiten zijn onvoldoende aangepast aan de uitbreiding van het
aantal lidstaten. Ook bieden ze te weinig mogelijkheden om in
Europees verband iets te doen aan nieuwe door de burgers
belangrijke geachte terreinen als terrorismebestrijding, asiel- en
migratiebeleid, energiezekerheid en milieubescherming, innovatie en
onderzoek.

De uitslag van het referendum heeft het
gebrek aan draagvlak in Nederland voor een Europese Grondwet
aangetoond. Als we verder willen met Europa – en dat wil de
SER – dan moet het maatschappelijke debat over Europa van een
nieuwe impuls worden voorzien.

Voor de SER staat voorop dat de wijziging
van het Verdrag de EU beter in staat moet stellen om daadkrachtig
te kunnen opereren op die terreinen waar vanwege schaaleffecten en
grensoverschrijdende effecten gezamenlijk beleid meerwaarde heeft
(het subsidiariteitsbeginsel). Essentieel hierbij is dat de drempel
voor meerderheidsbesluitvorming wordt verlaagd. Tegelijkertijd moet
er een beter toezicht komen op de uitoefening van de bevoegdheden
die om deze redenen aan de EU zijn overgedragen.

bron:SER