De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft vorig jaar 69 complexe fraudegevallen blootgelegd op het gebied van sociale zekerheid. De opsporingsonderzoeken brachten fraudes van in totaal 44,5 miljoen euro aan het licht; dat is het bedrag van niet betaalde belastingen en premies. Daarnaast is een maatschappelijke schade aangetoond van bijna 40 miljoen euro. Het gaat hierbij om het financiële voordeel van het gebruik van valse identiteitsbewijzen. 

Dit blijkt uit het jaarverslag van de SIOD, de opsporingsdienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naast opsporen en verbaliseren van strafbare feiten was het doel in 2004 manieren te vinden om fraudevormen in de toekomst te voorkomen. Hiertoe deed de SIOD voorstellen voor wetswijzigingen of aanpassingen in het beleid. Voorbeeld daarvan is het advies van de SIOD aan de Belastingsdienst om bij een gebrekkige jaarloonopgave door de werkgever automatisch de Arbeidsinspectie te informeren. Ook heeft de SIOD geadviseerd de controle van en bewaarplicht voor werkgevers die personeel inlenen, in de wet te stroomlijnen om beter te kunnen handhaven.  
 
Verder heeft de dienst vorig jaar het inzicht in frauderisico's verhoogd. Naast het reageren op signalen bekijkt de SIOD waar zich risico's op fraude voordoen. Ter voorbereiding hierop heeft de dienst verkenningen uitgevoerd om fraude op een aantal terreinen in kaart te brengen. Op deze wijze bepaalt de dienst in welke branches de opsporingscapaciteit wordt ingezet.  
 
Opsporingsonderzoeken van de SIOD zijn vrijwel altijd gericht op een samenloop van sociale zekerheids- en arbeidsmarktfraude. Bij 32 van de 69 zaken lag de nadruk op illegale arbeid, bij 36 ging het vooral om premie-ontduiking en in à©à©n geval was sprake van fraude met subsidiegeld. Van de 69 afgeronde onderzoeken heeft de SIOD er 18 zelfstandig op gang gebracht; de overige waren een gevolg van signalen van andere diensten of tips. In 2004 waren in totaal 75 bedrijven of instellingen en 168 personen als verdachte aangemerkt. Eind 2004 waren er nog 37 lopende opsporingsonderzoeken.  
 
De SIOD heeft vorig jaar de samenwerking geïntensiveerd met de Arbeidsinspectie, FIOD-ECD en de Nationale Recherche. De SIOD is nu drie jaar actief. De dienst pakt zware criminaliteit aan op het gebied van arbeidsmarkt, sociale zekerheid en subsidies. Met de aanpak van fraudes en de voorstellen voor wetswijzigingen en de verbetering van preventie levert de dienst een bijdrage aan het behoud van het maatschappelijk draagvlak van het stelsel.  
 
bron:SZW