Wanneer opvoeding en verzorging van kinderen ernstig tekortschieten en ouders niet vrijwillig hulp accepteren, moet volgens minister Donner van Justitie zo snel mogelijk de gedwongen hulpverlening starten. In zeven regio's start zaterdag 1 april een proef om sneller te besluiten over inzet van een kinderbeschermingsmaatregel. Het doel is binnen een week te beslissen zodra vaststaat dat hulp nodig is, maar ouders niet willen meewerken.

Het bureau jeugdzorg, de raad voor de kinderbescherming en de kinderrechter gaan daarom in de regio's Amsterdam, Rotterdam, Overijssel, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg hun samenwerking anders organiseren. Door deze aanpassingen moet het mogelijk worden om binnen één week een rechterlijke uitspraak te krijgen, die nodig is voor de gedwongen hulpverlening. De proefperiode loopt tot eind 2006. Dan wordt bekeken of andere regio's de ontwikkelde werkwijze kunnen overnemen.
In een vorig jaar uitgebracht rapport wordt vastgesteld dat soms acht tot vijftien maanden voorbij gaan voordat betrokken instanties besloten hebben over de inzet van kinderbescherming als er geen sprake lijkt te zijn van een acute situatie. Dat komt vooral omdat hulpverleners zo lang mogelijk op goede voet willen staan met de ouders. Ook gaat er veel tijd zitten in onderzoek, omdat de organisaties zeker willen weten het goede besluit te nemen. In een bijeenkomst met alle betrokken organisaties is eind vorig jaar vastgesteld dat het mogelijk moet zijn om de beslisperiode te verkorten tot een week. Deproefregio's hebben zich vervolgens aangemeld om dit te realiseren. In acute levensbedreigende situaties wordt overigens ook nu al direct actie ondernomen.
De proefprojecten vallen onder het programma Beter Beschermd van het ministerie van Justitie. Dit programma is opgezet om de kwaliteit van de jeugdbescherming te verbeteren. Het initiatief voor het programma is genomen door minister Donner van Justitie, in samenwerking met staatssecretaris Ross van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de provincies, de raad voor de kinderbescherming, de raad voor de rechtspraak en de bureaus jeugdzorg.

Het verkorten van de termijnen voor besluiten over jeugdbescherming past binnen de plannen van minister Donner en staatssecretaris Ross om de wachttijden in de jeugdbescherming en de jeugdzorg terug te dringen. Eveneens in dat kader wil staatssecretaris Ross begin mei overeenkomsten hebben gesloten met de 15 provincies en grootstedelijke regio's over de wijze waarop ze hun wachtlijsten in de jeugdzorg vóór het eind van 2006 gaan wegwerken.
bron:MinJus