Door het ontwikkelen van de Nijmeegse economie wil de gemeente zowel het bestaande bedrijfsleven versterken als vernieuwing stimuleren. En bij beide is tegelijk de sociale kant belangrijk. Dat is de aanpak die staat in het nieuwe sociaal economisch beleidsplan 'Versterken + Verbinden = Vernieuwen' dat het college van B&W deze week vaststelde.

Het versterken, verbinden en vernieuwen van de Nijmeegse economie krijgt de komende jaren vorm in vier samenhangende speerpunten:
1. het bestaande koesteren en versterken;
2. groei en bloei van de zorgsector;
3. mensen ontwikkelen;

4. ondernemerschap stimuleren.

Het bestaande koesteren en versterken Met versterken wil het college optimale randvoorwaarden voor het bedrijfsleven scheppen. Zo worden nu de ringstraten rond het centrum aangepakt om de detailhandel te versterken. En ook het opknappen van industrieterreinen is in volle gang. Hierin werkt Nijmegen ook samen met Wijchen en streven we naar bijdragen uit regelingen van het ministerie van Economische Zaken. Het college zet er bij de ruimtelijke ontwikkelingen binnen Koers West sterk op in dat werkgelegenheid voor de stad behouden blijft.

Voor het verbeteren van de bereikbaarheid en nieuwe parkeermogelijkheden zijn concrete projecten in voorbereiding zoals de Stadbrug en de parkeergarages bij de Van Schaeck Mathonsingel en de Hezelpoort.

De gemeente gaat ook verder met het verbeteren van de eigen dienstverlening in het Bedrijvenloket.

Groei en bloei van de zorgsector
De meest kansrijke sector in Nijmegen is de zorgsector en deze krijgt de grootste impuls. De afgelopen jaren is dit een belangrijke banenmotor geweest. De stimulans voor de zorgsector krijgt onder andere vorm door kennis meer te vermarkten.

Mensen ontwikkelen
Innoveren en kennis worden wereldwijd cruciaal gevonden voor de economie in de 21ste eeuw. Juist daarom geeft Nijmegen in haar nieuwe economisch beleid ook aandacht aan een leven lang leren en aan goede basiskwalificaties voor starters op de arbeidsmarkt. Mensen zijn immers de kennisdragers en motor van vernieuwing. De gemeente ziet voor zichzelf dan ook een nieuwe rol weggelegd als verbinder, bijvoorbeeld tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Uit het eerder genoemde onderzoek blijkt dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet goed op elkaar zijn afgestemd. Er dreigt een toenemende tweedeling te ontstaan, een overschot aan laagopgeleide mensen en een tekort aan middelopgeleide mensen. De werkloosheid onder laaggeschoolden dreigt alleen maar toe te nemen. Mede daarom kiest het college voor de sectoren zorg en detailhandel als speerpunten van beleid voor deze groep, omdat daar in de toekomst nog mogelijkheden zijn. Scholing zal ook meer ingezet moeten worden om mensen weer terug op de arbeidsmarkt te krijgen. Maar ook allerlei vormen van gesubsidieerde leer-werkplekken of stageplaatsen zullen een bijdrage moeten leveren om mensen (weer) aan de slag te krijgen. In hun inspraakreacties hebben de Kamer van koophandel en de Industriële Kring Nijmegen en omgeving hun bezorgdheid hierover uit gesproken. Het college heeft daarop gereageerd dat zij graag met hen daarover in gesprek gaat om te komen tot concrete afspraken.

Ondernemerschap stimuleren
Daarnaast wil de gemeente stimuleren dat ondernemerschap op de kennisinstellingen meer aandacht krijgt, zodat kennis ook leidt tot nieuwe economische bedrijvigheid. De vernieuwde campus Heijendaal en de ontwikkelingen rond Philips kunnen de kenniseconomie in Nijmegen een stevige impuls geven. Starters worden meer gestimuleerd en ondersteund door het creëren van fysieke ruimte en financieringsmogelijkheden.

Het Nijmeegse Innovatieplatform heeft dit thema tot het hare gemaakt. Het college gaat de uitvoering ervan ondersteunen. Dat doen we door gedurende een aantal jaren een projectleider ter beschikking te stellen.

Speerpunten en werkprogramma
Deze vier speerpunten zijn de ingrediënten voor het werkprogramma dat nu gemaakt moet worden. Voor het ontwikkelen daarvan nodigt de gemeente het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en andere partners uit de stad en regio van harte uit. Hun inbreng is onontbeerlijk voor zowel het ontwikkelen als samen uitvoeren van de concrete projecten en maatregelen die in het programma worden opgenomen.

Al tijdens het uitwerken van de nieuwe beleidsvisie heeft de gemeente dankbaar gebruik gemaakt van de inbreng van publieke discussies en inspraakreacties. Die werd gegeven tijdens gesprekken, drie Lux-debatten en op de gemeentelijke website.

bron:Gemeente Nijmegen