Afgewezen aanvragen voor ESF-subsidie die
tussen 28 oktober 2005 en 1 november 2005 zijn ingediend worden in
principe toch in behandeling genomen als de aanvrager in bezwaar is
gegaan tegen de afwijzing. Dat schrijft demissionair
staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in
een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding is een uitspraak van de Raad
van State. Die oordeelde dat het besluit om het ESF loket per 28
oktober 2005, 9.00 uur te sluiten niet op de juiste manier is
bekendgemaakt. Staatssecretaris van Hoof besloot op 28 oktober 2005
het ESF-loket te sluiten vanwege een dreigende overschrijding van
het budget door een sterke stijging van het aantal aanvragen in de
periode daarvoor. Het besluit is onder meer op elektronische wijze,
via een persbericht en brieven aan de aanvragers kenbaar gemaakt.
Volgens de Raad van State is dit niet in overeenstemming met de
wettelijke erkende wijzen waarop besluiten bekend gemaakt kunnen
worden. Het besluit stond ook op 1 november 2005 in de
Staatscourant en volgens de Raad van State zou deze dag moeten
gelden als de dag waarop het besluit geldig wordt. Eerder was de
rechtbank in Amsterdam al tot een zelfde oordeel gekomen.

Dit betekent dat aanvragen die tussen 28
oktober 2005, 9.00 uur en 1 november 2005 zijn gedaan in principe
alsnog in behandeling worden genomen. Voorwaarde hierbij is dat de
aanvrager tegen de afwijzing in bezwaar is gegaan. In totaal gaat
het om subsidieaanvragen voor een bedrag van 450 miljoen euro.
Omdat in de praktijk niet alle projecten volledig worden uitgevoerd
zal het totaalbedrag lager uitvallen. Het kabinet heeft hiervoor
240 miljoen gereserveerd op de rijksbegroting van 2007.

De subsidies uit het ESF (Europees Sociaal
Fonds) zijn bedoeld voor scholing van werknemers en het aan werk
helpen en opleiden van uitkeringsgerechtigden.

bron:SZW