Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen stemt in met het Vervoerplan 2006 van de NS. Dit schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De NS gaan zich richten op een reizigersgroei van 2 à 3 procent in plaats van 1,5 procent. Omdat de klantoordelen volgens de staatssecretaris een belangrijke indicator gaan vormen, moet de NS ook in te zetten op de verbetering van de klantoordelen. De NS heben dit verzoek van staatssecretaris Schultz opgepakt en in het definitieve vervoerplan verwerkt. Daarnaast heeft  Schultz  afgesproken dat de aankomstpunctualiteit dit jaar 86 procent moet zijn. Ook dit heeft de NS in haar definitieve plan opgenomen.

Het vervoerplan is conform de concessie op 1 november 2005 aan de staatssecretaris
aangeboden. Op dat moment is er geen instemming verleend omdat de staatssecretaris het van belang achtte dat NS een extern onderzoek moest uitvoeren en dat de inzichten uit dat onderzoek nog in het plan voor 2006 verwerkt dienden te worden.
Doel van het externe onderzoek was meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de
achterblijvende prestaties (zoals al vermeld in de halfjaarrapportage) en in de mogelijke aangrijpingspunten voor verbetering van de prestaties op het gebied van met name punctualiteit en informatievoorziening. Uit het rapport blijkt dat:
- de door de NS gewijzigde vertrekprocedure een negatief effect van circa 1,5 procent had op de aankomstpunctualiteit. Het bedrijf meldt dat in het kader van de spoorwegveiligheid de deur waar de conducteur staat nu eerst volledig gesloten moet zijn, alvorens de trein zich in beweging zet. Deze procedure hanteert het bedrijf sinds december 2004;
- er meer dagen met slecht weer en grote verstoringen waren, met een negatief effect vancirca 0,5 procent;
- een afname van het aantal onregelmatigheden in infrastructuur en treinen heeft
plaatsgehad met een positief effect van circa 0,5 procent.
De laatste twee heffen elkaar op. De achteruitgang is dus vooral te wijten aan de gewijzigde vertrekprocedure.
Op basis van het onderzoek heeft het bedrijf het - in november aangeboden - vervoerplan 2006 aangepast. De in het rapport genoemde verbeterpunten zijn vertaald in concrete maatregelen. Het plan biedt dan ook houvast voor een verbetering van de prestaties op het gebied van punctualiteit en informatievoorziening ten opzichte van de behaalde prestaties in 2005. Specifiek voor de nadere prestatie-indicator aankomstpunctualiteit hadden de NS een range opgenomen van 85 tot 87 procent, wat juridisch neerkomt op een richtwaarde van 85 procent. Hoewel uit onderzoek blijkt waarom de prestaties in 2005 achterbleven bij de afgesproken richtwaarde, heeft de staatssecretaris op basis van de concessie-afspraak van continue verbetering NS gevraagd te streven naar 86 procent. Dit is door NS overgenomen.
Voor de klantoordelen geldt dat NS op bijna alle zorggebieden de ambitie heeft de klantoordelen gelijk te laten of te laten stijgen ten opzichte van de vorig jaar afgesproken (richt)waarden dan wel ten opzichte van de verwachte realisatie voor 2005. Alleen voor reinheid station is de richtwaarde naar beneden bijgesteld, zodat het in overeenstemming is met de waarde die ProRail hanteert in het beheerplan 2006. De NS gaat extra in zetten op de klantoordelen. Het vervoerplan 2006 treedt vanaf nu inwerking.
Dienstregeling 2007
In het vervoerplan is ook een doorkijk naar de dienstregeling 2007 opgenomen. Hiervan vindt Schultz dat de NS met de nieuwe dienstregeling 2007, een relatief bescheiden stap zet. Ze heeft de NS dan ook om meer informatie gevraagd over wat de effecten zouden zijn voor de reiziger bij  een dienstregeling die een grotere stap zet in de richting van een systeemsprong als voorgesteld in 'Benutten en Bouwen'.

Na het Locov-advies en die van de betrokken regionale overheden zal het ministerie een oordeel vormen deze dienstregeling. Dit gebeurt naar alle waarschijnlijkheid in het najaar van 2006.

bron:VenW