Het gebruik van soft- en harddrugs onder
Nederlanders heeft zich het afgelopen decennium gestabiliseerd. De
populariteit van tabak is op zijn retour.Ook drinken steeds minder
Nederlanders wel eens zes of meer glazen alcohol op
één dag. Deze bevindingen komen voort uit het derde
nationale prevalentieonderzoek middelengebruik (NPO 2005) dat het
IVO in opdracht van het Ministerie van VWS heeft uitgevoerd. De
eerste twee NPO-onderzoeken vonden in 1997 en 2001 plaats. In 2005
werden 4500 Nederlanders van 15 tot en met 64 jaar ondervraagd. De
resultaten zijn representatief voor de algemene Nederlandse
bevolking van 15 tot en met 64 jaar.

Cannabisgebruik ongewijzigd

Het aantal Nederlanders dat in het jaar
voorafgaande aan het onderzoek cannabis heeft gebruikt, is tussen
1997 en 2005 stabiel. Sinds 1997 werd dit middel in ons land door
ca. 5,5% van de bevolking in het afgelopen jaar gebruikt. Ook het
aantal personen dat in de maand voorafgaande aan het onderzoek
cannabis heeft gebruikt, is sinds 1997 ongewijzigd. Het gaat om
iets meer dan 3% van de bevolking. Daarnaast is het aantal nieuwe
cannabisgebruikers met 1,5% per jaar stabiel. Sinds 2001 is de
gemiddelde startleeftijd van cannabisgebruik licht gestegen: van
15,9 naar 16,4 jaar. Al sinds 1997 voltrok zich een stijging in de
gemiddelde leeftijd van recente gebruikers (gebruikers die het
middel in het afgelopen jaar hebben gebruikt). De gemiddelde
leeftijd van recente gebruikers steeg tussen 1997 en 2005 van 27,3
naar 30,5 jaar.

Geen toename in harddruggebruik

Het gebruik van harddrugs (XTC,
cocaïne, amfetamine, LSD en/of heroïne) is

tussen 1997 en 2005 ongewijzigd. Sinds
1997 ligt het gebruik in het afgelopen jaar op 1,5% en het gebruik
in de afgelopen maand op 0,5%. Stabiliteit in harddruggebruik geldt
zowel voor de categorie harddrugs als voor de afzonderlijke
middelen daarbinnen. Een uitzondering hierop vormt XTC. Tussen 1997
en 2005 is het gebruik van XTC in het afgelopen jaar gestegen van
0,8% naar 1,2%.

Tabakgebruik op zijn retour

Het aantal dagelijks rokers in ons land
nam tussen 1997 en 2005 af van 35,1% naar 26,9%. Deze relatieve
afname van bijna een kwart voltrok zich over de gehele linie: zowel
onder mannen als vrouwen, onder jonge, middelbare en oudere
Nederlanders, en onder Nederlanders uit verstedelijkte en niet
verstedelijkte gebieden. Het percentage zware rokers (rokers die
minimaal 20 sigaretten per dag roken) daalde van 10,7% naar 8,7%.
Ook blijkt uit de onderzoeksresultaten dat er jaarlijks steeds
minder nieuwe rokers bij komen.

Afname binge drinken

Het alcoholgebruik in ons land laat een
redelijk stabiel beeld zien. In 1997 gaf 86,7% van de bevolking aan
in het afgelopen jaar alcohol gedronken te hebben; in 2005 lag dit
met 85,4% ten opzichte van 1997 een procent lager. Het aantal
Nederlanders dat in de afgelopen maand alcohol had gedronken bleef
over de jaren heen stabiel rond 78%. Ook het aantal nieuwe drinkers
blijft met 2% ongewijzigd. Wel is een dalende trend te zien in
drinkers die in het afgelopen half jaar wel eens 6 of meer glazen
alcohol op één dag hebben gedronken. Dit binge
drinken nam af van 38,6% in 1997 tot 34,5% in 2005.

Trends in gebruik overige middelen

Tussen 2001 en 2005 nam het gebruik van
prestatieverhogende middelen in het afgelopen jaar toe, met name
onder mannen. In 2005 gebruikte 0,5% van de Nederlanders in het
afgelopen jaar prestatieverhogende middelen. Het gebruik van slaap-
en/of kalmeringsmiddelen neemt af. Het percentage Nederlanders dat
in het afgelopen jaar slaap- en/of kalmeringsmiddelen heeft
gebruikt, is tussen 1997 en 2005 gedaald van 11,9% naar 9,3%.
Tussen 1997 en 2001 was het gebruik stabiel, waarna zich de daling
inzette. De daling voltrok zich voornamelijk onder 45- tot
65-jarigen en in verstedelijkte gebieden. Ook het gebruik in de
afgelopen maand is tussen 1997 en 2005 gedaald: van 6,6% naar 5,0%.
Ook hier geldt dat de daling zich vanaf 2001 heeft ingezet, en wel
onder vrouwen en 45- tot 65-jarigen.

bron:IVO