Begin juli 2006 heeft het zeeschip Probo Koala afvalstoffen willen afgeven in de haven van Amsterdam, echter zonder succes. Vervolgens heeft het schip met de afvalstoffen Nederland weer verlaten. Onder gezag van het Functioneel Parket voert het Interregionaal Milieuteam Amsterdam-Amstelland/Gooi- en Vechtstreek onderzoek uit ter beantwoording van de vragen of en zo ja, door wie welke strafbare feiten hierbij zijn begaan.

Aangezien het hierbij om een buitenlands schip met buitenlandse bemanning en veelal buiten Nederland gelegen bestemmingen gaat, zijn binnen het opsporingsonderzoek diverse verzoeken om rechtshulp aan buitenlandse autoriteiten gedaan. Hierdoor en door de complexiteit van de zaak kost het onderzoek vrij veel tijd.

 

Het onderzoek richt zich inmiddels met name op een drietal hoofdverdachten te weten de kapitein van het schip, de bevrachter Trafigura Beheer BV en de afvalinzamelaar Amsterdam Port Services BV. Het gaat hier om verdenking van overtreding van voorschriften betreffende in- en uitvoer van afvalstoffen, overtredingen van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en van valsheid in geschrifte.

 

Er zijn deze week twee aanhoudingen verricht. Beide personen worden momenteel verhoord. Bij de betrokken bedrijven is onderzoek verricht en zijn bescheiden in beslag genomen. Ten aanzien van de kapitein is een aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

 

bron:OM