Het Rijk en de 31 grote steden zetten "groen" hoger op de bestuurlijke agenda. Op woensdag 1 februari is een intentieverklaring die de samenwerking tussen het Rijk en de steden regelt, ondertekend. Minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) en Minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening, Milieubeheer (VROM) ondertekenden de verklaring met de voorzitter
van de G27-steden, burgemeester Meijer van Zwolle, en wethouder Van Kleef uit Utrecht namens de G4-steden.

Minister Pechtold van Grote Stedenbeleid ondersteunt deze intentieverklaring. Minister Veerman bevordert de samenwerking met een impuls van ongeveer 4 miljoen euro voor Groen in en om de Stad. Het is de bedoeling dat 2,5 miljoen euro wordt ingezet op een manier die vergelijkbaar is met "Onze buurt aan Zet", waarbij burgerinitiatieven snel beloond worden. 1 Miljoen euro wordt gereserveerd voor werkateliers over "stad en groen" voor de provincies en 200.000 euro voor een betere verspreiding van kennis en ervaring over "stad en groen-initiatieven". Van de steden verwacht het Rijk ongeveer een bijdrage van 2 miljoen euro.

"Groen" draagt bij aan krachtige steden met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. In stedelijke agglomeraties spelen veel maatschappelijke vraagstukken die voortdurend in de schijnwerpers staan. In de oplossingen daarvoor speelt groen vaak een belangrijke rol. Om het groen te effectief benutten ondertekenden steden en het Rijk een intentieverklaring waarmee ze gezamenlijk het groen hoger op de bestuurlijke agenda proberen te krijgen. Dit gebeurde tijdens de bestuurdersconferentie "Steden en Rijk: groene partners". in Utrecht, waarbij meer dan 60 bestuurders en beleidsmakers aanwezig waren en de verklaring ondersteunden.
De grote steden (de G4- en G27-steden) en het Rijk komen met de ondertekening van de intentieverklaring onder andere het volgende overeen:
-Verbreding van groen
.Grote steden en het Rijk zien groen als een essentieel en integraal onderdeel van een gezond en prettig woon-, werk-, en leefmilieu. Groen wordt gekoppeld aan thema's als gezondheid, sport en bewegen, recreatie en jeugd.
.Grote steden en het Rijk gaan met maatschappelijke organisaties concrete  voorstellen formuleren voor de verbreding van groen naar andere maatschappelijke vraagstukken.
.Grote steden en het Rijk bevorderen projecten die concreet vorm geven aan bovenstaande ambities. Het Rijk gaat daartoe innovatieve processen actief ondersteunen, het Rijk en steden wisselen goede voorbeelden uit en delen kennis met elkaar op dit gebied.
.Grote steden en het Rijk streven naar een extra financiële impuls voor groen.
-Samenwerking
.Het Rijk benadrukt de trekkende rol van steden in het grotestedenbeleid. De steden zijn verantwoordelijk voor de wijze waarop zij de vooraf afgesproken resultaten op verschillende terreinen willen bereiken.
.De grote steden respecteren de trekkende rol van de provincies als het gaat om het Investeringsbudget Landelijk Gebied.
Tijdens de conferentie overhandigde minister Veerman de publicatie "Vijf jaar GIOS" (Groen in en om de Stad) aan burgemeester Meijer van Zwolle. Deze publicatie is tot stand gekomen naar aanleiding van de samenwerking van de afgelopen jaren tussen de steden en het Rijk. In de publicatie worden de tussentijdse resultaten en successen weergegeven. Voor de publicatie waren in alle steden een groot aantal bomen gekapt.
bron:LNV