De Stichting Dierenrechten Europa (SDE) heeft bij de Reclame Code Commissie een klacht ingediend tegen aperte onwaarheden in de voorlichtingscampagne van de Nederlandse regering rond het Europees referendum. SDE is een initiatief van Bont voor Dieren, Comità© Anti Stierenvechten, Wakker Dier en Faunabescherming die campagne voeren voor een NEE op 1 juni tegen de Europese grondwet. In dat streven worden ze inmiddels gesteund door 23 andere diervriendelijke organisaties. De klacht van Stichting Dierenrechten Europa richt zich op de website http://www.grondweteu.nl/mythes.antwoord525 waarin de Nederlandse regering 'mythen rond de grondwet' zegt te ontzenuwen.

Op de site stond tot vrijdag dat via een burgerinitiatief diervriendelijke wetgeving in Europa afgedwongen zou kunnen worden. Die formulering is kennelijk op basis van onze klacht inmiddels afgezwakt en er is een interview met Femke Halsema gelinkt in hun het regeringsargument, waaruit blijkt dat de regering de 'alleingang' van Groenlinks ten opzichte van andere dierenbeschermers probeert te misbruiken om verwarring te zaaien. Zoals bekend steunen SP en Partij voor de Dieren de argumenten van SDE tegen de grondwet op het gebied van dierenwelzijn. 
  
Naast de inmiddels aangebrachte wijziging maakt de overheid zich nog steeds schuldig aan misleiding door te verzwijgen dat gezelschapsdieren, zwerfdieren, in het wild levende dieren en 'schadelijke' dieren helemaal niet in de wet genoemd worden (waar gesproken wordt over 'alle relevante terreinen', dat wrede tradities (stierenvechten), religieuze gewoonten (onverdoofd slachten) en regionale gewoonten (dwangvoederen van ganzen en eenden voor foie gras) een expliciete uitzonderingsgrond vormen in de grondwet. Verder wordt welbewust de onjuiste suggestie gewekt als zouden strengere eisen aan dierentransport en een voorgenomen afschaffing van de legbatterij te maken hebben met de Europese grondwet. En dat terwijl de regering juist zo fel gekant is tegen argumenten van tegenstanders die niet expliciet met de grondwet te maken hebben maar wel samenhangen met Europees beleid. 
  
De regering verzwijgt verder dat in artikel III-227 van de grondwet staat: alleen productieverhoging mag het uitgangspunt vormen van het Europese landbouwbeleid (dus hoe meer dieren, hoe beter). In artikel III-228 staat dat de gemeenschappelijke ordening zich uitsluitend mag richten op de in artikel 227 omschreven doelstellingen. De bio-industrie krijgt hierdoor dus bescherming van de grondwet. Elk gemeenschappelijk streven vertaald tot een beleidsdoelstelling met het oogmerk van meer kleinschaligheid (biologische veeteelt) of een beleid dat zich richt op een dier- en milieuvriendelijker landbouw wordt hiermee ongrondwettig verklaard! 
  
Stichting Dierenrechten Europa is van mening dat juist bij het 'ontkrachten van fabels' uiterste zorgvuldigheid betracht had moeten worden door de Nederlandse regering. Het feit dat de regering de fabel rond dierenwelzijn na de ingediende klachten van SDE en de Partij voor de Dieren schielijk heeft bijgesteld (zij het volstrekt onvoldoende) geeft aan dat de regering zich lijkt te realiseren dat ze zich schuldig maakt aan misleiding, waar de 10 fabels juist bedoeld waren om de 'misleiding door tegenstanders van de grondwet' aan de kaak te stellen. 
 
bron:SDE