De Stichting Leaseleed heeft met Dexia overeenstemming bereikt over het
staken van de incassoprocedures voor een groot deel van haar achterban.
Ook zijn inmiddels de maandelijkse incasso's van de leasetermijnen
stopgezet.  

 
Op 23 juli 2004 heeft de Stichting Leaseleed mede namens circa 420
gedupeerden van een zogenaamde overwaarde effect constructie een
juridische procedure tegen Dexia en Spaar Select bij de rechtbank
Amsterdam aanhangig gemaakt. De overwaarde effect constructie is een
constructie waarbij effectenlease gecombineerd is met een
beleggingsdepot en een (tweede) hypotheek. De maandelijkse
verplichtingen van de effectenlease zouden betaald worden uit het
beleggingsdepot. Het vermogen voor het beleggingsdepot werd verkregen
door een (tweede) hypotheek op de overwaarde van het huis te vestigen.
De beleggingsfondsen van (destijds) Bank Labouchere waarin het
beleggingsdepot verplicht belegd moest worden hebben vanaf de aanvang
alleen maar zeer grote verliezen geleden en zijn inmiddels door Dexia
opgeheven. Als gevolg hiervan zijn de gedupeerden het door hen gestorte
vermogen in de beleggingsdepots (nagenoeg) kwijt. De gedupeerden worden
nu niet alleen geconfronteerd met veel te hoge maandelijkse
verplichtingen van de effectenlease die zij niet kunnen betalen, maar
ook met een restschuld uit hoofde van de effectenlease en een (tweede)
hypotheek die niet afgelost kan worden. De gemiddelde schade die deze
gedupeerden lijden bedraagt circa  100.000,-- Euro!  
 
De door de Stichting Leaseleed aanhangig gemaakte procedure betreft een
zogenaamde gezamenlijke actie, waarbij de gedupeerden ieder een
procesvolmacht aan de Stichting Leaseleed verstrekt hebben. Dit is een
andere aanpak dan de collectieve acties zoals die door de Stichting
Leaseverlies en de Stichting Eegalease gevoerd worden. Voordeel van een
gezamenlijke actie is dat er direct schadevergoeding gevorderd kan
worden omdat de gedupeerden zelf partij zijn in de procedure. Dit
laatste heeft er mede toe geleid dat Dexia, na daartoe te zijn
gesommeerd door de advocate van de Stichting Leaseleed, heeft ingestemd
met het staken van de incassoprocedures tegen deze gedupeerden. 
Aan de overige sommaties van de advocate van de Stichting Leaseleed is
eveneens door Dexia gehoor gegeven. Zo zijn de maandelijkse incasso's
van de leasetermijnen stopgezet. Daarnaast zullen eventuele nog bij
Dexia aanwezige tegoeden  van gedupeerden gestald worden bij een
notaris op een speciaal daartoe geopende depotrekening, totdat er een
definitieve uitspraak verkregen is in de gerechtelijke procedure ofwel
er alsnog een aanvaardbare regeling overeengekomen wordt met
Dexia.   
 
Bij de Stichting Leaseleed zijn ruim 700 gedupeerden aangesloten. Naast
de hiervoor genoemde gedupeerden van de overwaarde effect constructie
behartigt de Stichting Leaseleed ook de belangen van gedupeerden van de
spaarlease constructie. Dit is een constructie die vergelijkbaar is met
de overwaarde effect constructie. Bij de spaarlease constructie is het
vermogen echter niet in een beleggingsdepot gestort, maar aangewend
voor een gedeeltelijke vooruitbetaling van de leasetermijnen. Voor deze
gedupeerden gelden de met Dexia gemaakte afspraken over het staken van
de incassoprocedures (nog) niet. De Stichting Leaseleed zal binnenkort
ook namens deze spaarlease gedupeerden een gerechtelijke procedure
aanhangig maken jegens Dexia en Spaar Select.  Het staken van de
incassoprocedures tegen deze gedupeerden zal dan tevens aan de orde
worden gesteld.  

Bron: Stichting Leaseleed