Met ingang van 27 november 2006 gaat bij
zeven rechtbanken en twee gerechtshoven de pilot Promis II van
start om strafvonnissen volgens een nieuw model voor bewijs- en
strafmotivering op te stellen. In het voorjaar van 2005 is het
eerste Project motiveringsverbetering in strafvonnissen (Promis I)
afgerond. In dit project werd nagegaan of bij een gelijkblijvende
inzet van mensen en middelen tot een betere motivering van de
bewijs- en strafmaatbeslissingen in strafvonnissen/-arresten kon
worden gekomen, zodat er een betere communicatie kan ontstaan
tussen de strafrechter, de betrokkenen en uiteindelijk de
samenleving als geheel.

Uit die eerste pilot bleek dat het werken
volgens een vernieuwd model voor straf- en bewijsmotiveringen
(B&S) een duidelijke verbetering van de kwaliteit tot gevolg
heeft, met name ten aanzien van de bewijsmotivering. Tegelijkertijd
werd geconstateerd dat een kwaliteitsverbetering slechts kan worden
bereikt met een extra en structurele inzet van mensen en
middelen.

In de pilot Promis II hanteren en
beproeven de strafsectoren van de deelnemende gerechten het model
B&S bij het wijzen van vonnissen/arresten. Daarnaast bekijken
zij hoeveel extra tijd en middelen rechters en griffiers met deze
wijze van motiveren nodig zullen hebben.

Aan dit vervolgproject nemen de
strafsectoren van de rechtbanken Almelo, Arnhem, Breda, Maastricht,
Roermond, Utrecht, Zutphen en van de gerechtshoven Arnhem en
's-Hertogenbosch deel.

De pilot duurt van 27 november 2006 tot en
met maart 2007, waarna een evaluatie volgt. Verwacht wordt dat in
juni 2007 de resultaten van Promis II kunnen worden
gepresenteerd.

bron:Raad voor de Rechtspraak