Het Openbaar Ministerie gaat de strafmaat
bij geweld aanpassen aan de positie van het slachtoffer. Als iemand
slachtoffer van geweld wordt bij het uitoefenen van zijn of haar
functie, zal het OM de strafeis tegen de verdachte verdubbelen.
Tevens zal het OM een twee keer zo hoge straf eisen als iemand
slachtoffer van geweld wordt bij het tonen van
‘burgermoed’, dat wil zeggen door moedig optreden
(proberen) te verhinderen dat een geweldsdelict gepleegd wordt.

Deze wijzigingen in de richtlijn Kader
voor strafvordering zijn recentelijk door het College van
procureurs-generaal vastgesteld, met instemming van de minister van
Justitie. De gewijzigde richtlijn Kader van strafvordering zal
binnenkort ingaan na publicatie in de Staatscourant.

De strafverzwaring is één
van de maatregelen die voortvloeien uit het actieprogramma
‘geweld tegen werknemers met publieke taak’, dat
vandaag door de minister van Binnenlandse Zaken, mede namens de
minister van Justitie, is gepresenteerd.

Op dit moment bestaat een verzwaring van
de strafeis van 25% voor geweld tegen ambtenaren. In het kader van
het actieprogramma ‘geweld tegen werknemers met een publieke
taak’ heeft het OM onderzocht of en hoe tegemoet kan worden
gekomen aan de wens tot verbreding van categorieën of
beroepsgroepen waarvoor de strafverhogende factor wordt toegepast.
Tevens is bekeken in hoeverre de strafverhogende factor moet worden
verhoogd. De nieuwe omschrijving in de richtlijn Kader voor
strafvordering waarbij strafverdubbeling aan de orde is, is in het
geval "personen die tijdens of terzake de rechtmatige uitoefening
van hun (al dan niet bezoldigd) beroep slachtoffer worden van een
geweldsdelict". Als voorbeelden worden genoemd onder andere
ordehandhavers, ziekenhuispersoneel, ambulancepersoneel en
onderwijzend personeel. Tevens heeft, zoals door de minister van
Justitie eerder is toegezegd, ‘burgermoed’ een plaats
gekregen in de richtlijn Kader voor strafvordering met een
strafverzwaring van 100%.

De aanpassing van de richtlijn kan gezien
worden als een verdere versterking van wat in de praktijk van
vervolging al onder ogen wordt gezien. Bij geweldzaken wordt in de
praktijk al de omstandigheid dat het geweld gepleegd is tegen een
functionaris in het publieke domein als strafverzwarend
meegewogen.

bron:OM