Strategisch beleidsplan GGZ Noord-Holland-Noord: “Zonder meer, zichtbaar beter”GGZ Noord-Holland-Noord, instelling voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland, heeft nieuw beleid voor de periode 2005 tot 2008 vastgesteld onder de titel ´Zonder meer, zichtbaar beter'. De kernbegrippen van het strategisch beleidsplan zijn kwaliteitsverbetering, ruimte voor professionals en lokale autonomie.

GGZ NHN stelt zich ten doel om door optimale aanwending van het budget, kwalitatief betere zorg te leveren wat betreft effectiviteit, efficiëntie en waardering, en die zorg beter zichtbaar te maken in de samenleving.

Het strategisch beleidsplan is tot stand gekomen met inbreng van medewerkers van GGZ NHN, cliënten en externe samenwerkingspartners. De overlegorganen binnen en buiten de organisatie konden reageren en ook hebben veel medewerkers individueel hun mening gegeven. De commissie die het plan schreef, heeft medewerkers opgezocht tijdens zogenaamde ´lunchpauzebijeenkomsten' om met hen over de plannen te discussiëren. Reacties, voorstellen en suggesties zijn geïnventariseerd en verwerkt in het definitieve plan.

Het strategisch beleidsplan geeft antwoord op de vraag wat de komende jaren de hoofdrichting van het beleid van de organisatie zal zijn.
Door de veranderingen in het zorgstelsel, de invoering van de basisverzekering en de marktwerking is de maatschappelijke omgeving van GGZ NHN fundamenteel veranderd. Dit vraagt om nieuwe stellingname over het zorgaanbod, de bedrijfsvoering, maar ook over samenwerking. Bewust is gekozen voor een benadering op hoofdlijnen. Het beleidsplan is geen onwrikbare marsroute, maar beoogt een richtingaanwijzer te zijn in een snel veranderende en kansrijke maatschappelijke omgeving. 

bron:GGZ NHNComments are closed.
%d bloggers liken dit: