Minister Cramer houdt de
vergunningverlening voor de voorgenomen bouw van nieuwe
kolencentrales niet tegen. Wel stelt zij strenge randvoorwaarden
aan de bouw op het gebied van onder meer energie-efficiency en
fijnstof. Minister Cramer (VROM) schrijft dit in een brief aan de
Tweede Kamer. Volgens de minister heeft zij niet de mogelijkheid de
vergunningverlening tegen te houden.

Cramer schrijft dat de bouw van nieuwe
(kolen)centrales geen invloed heeft op de inspanningen van het
kabinet op het gebied van energiebesparing en hernieuwbare
energie.

De klimaatdoelen van het kabinet leiden er
volgens haar juist toe dat er minder behoefte zal zijn aan nieuwe
centrales.

Eisen

Het kabinet stelt hoge eisen aan de nieuwe
energiecentrales op het gebied van energie-efficiency, fijnstof en
de verzurende stoffen NOx en SO2.

De nieuwe centrales behoren daarmee,
binnen hun soort, tot de schoonste en meest doelmatigste centrales
van Europa. Ook zijn zij schoner dan de huidige centrales.

Daarnaast moeten de nieuwe centrales
geschikt zijn voor de afvang en opslag van CO2, dat op termijn
verplicht wordt gesteld.

CO2

De centrales kunnen niet ongelimiteerd CO2
uitstoten. Zij krijgen daarvoor een beperkt aantal rechten. Het
aantal wordt afgeleid van het nationale klimaatdoel van 30%
CO2-reductie.

Exploitanten worden dan gedwongen om
maatregelen te treffen zoals CO2-afvang en de inzet van
biomassa.

De nieuwe centrales vervangen voor een
deel de oude centrales. Ook zullen ze voor een deel de import van
stroom vervangen. Nederland heeft in de afgelopen jaren voor
ongeveer 20% de stroom geïmporteerd, waarbij de emissies
elders optraden.

Bron:VROM