Op een bedrijf in Zuid Limburg is bluetongue bevestigd. Daarom zijn met een speciale regeling beperkende maatregelen vastgesteld ter uitvoering van een richtlijn van de Raad van de Europese Unie tot vaststelling van specifieke bepalingen inzake de bestrijding en uitroeiing van bluetongue.

Bluetongue is een virusziekte bij herkauwers, die met name bij schapen ernstige ziekteverschijnselen kan veroorzaken. Andere herkauwers, zoals runderen, worden in het algemeen na besmetting met het virus niet ziek, maar zijn wel gevoelig voor het virus en kunnen een bron van infectie vormen.
Het bluetongue-virus wordt alleen van dier op dier overgedragen via bepaalde stekende muggen (culicoïdes). De muggen kunnen het virus opnemen door geïnfecteerde herkauwers te steken en kunnen vervolgens andere herkauwers besmetten. In tegenstelling tot andere besmettelijke dierziekte wordt bluetongue dus niet door diercontacten verspreid maar door de genoemde muggen.

Gebieden
De maatregelen houden het volgende in. Er worden vier gebieden ingesteld rondom het besmette bedrijf. Een 20-kilometergebied, een beschermingsgebied, een toezichtsgebied en een gebied dat bestaat uit de rest van Nederland. Het 20-kilometergebied bestaat uit het gebied in een straal van ten minste 20 kilometer rond het besmette bedrijf. Het beschermingsgebied bestaat uit het gebied in een straal van ten minste honderd kilometer rond het besmette bedrijf. Dit gebied omvat het 20-kilometergebied Kerkrade. Het toezichtsgebied bestaat uit een strook van ten minste vijftig kilometer rond het bescherminggebied. Het gebied dat de rest van Nederland beslaat bestaat logischerwijs uit al het gebied dat niet behoort tot het beschermingsgebied en het toezichtsgebied.

20-kilometergebied Kerkrade
 De artikelen voor het 20 mkilometergebied hebben de volgende inhoud. Het vervoer van herkauwers van en naar bedrijven is verboden. Dit verbod geldt zowel voor bedrijfsmatig als hobbymatig gehouden herkauwers.Voorts zijn de houders van herkauwers verplicht om hun dieren van één uurvoor zonsondergang tot één uur na zonsopgang zodanig op te stallen dat contact met de vectoren zoveel mogelijk wordt voorkomen. De dieren moeten gedurende de
gehele avond en nacht opgestald blijven. Op deze wijze wordt het contact met de muggen zoveel mogelijk geminimaliseerd en wordt verspreiding van het virus voorkomen.  Ook moet de houder zijn dieren, de gebouwen waarin deze dieren zijn ondergebracht en de omgeving daarvan behandelen met toegelaten of geregistreerde middelen.

Bescherming- en toezichtsgebied
Voor het bescherminggebied . dit is dus het gebied in een straal van ten minste honderd kilometer rond de besmette bedrijven, inclusief het 20-kilometergebied - en toezichtsgebied geldt dat herkauwers en eicellen, sperma en embryo.s van herkauwers, niet buiten het beschermingsgebied of buiten het toezichtsgebied mogen worden gebracht. Dit betekent dus dat ook vervoer van het beschermingsgebied naar het toezichtsgebied en vice versa, verboden is.

Rest van Nederland
Vanuit de rest van Nederland is het verboden herkauwers en eicellen, sperma en embryo.s van herkauwers, te exporteren. Overigens geldt op grond van de vervoersbeperkende maatregelen die van toepassing zijn binnen de overige gebieden feitelijk ook een exportverbod voor herkauwers en eicellen,
sperma en embryo.s van herkauwers.

bron:LNV