Woensdag is de definitieve Gedragscode
Defensie bekendgemaakt door Commandant der Strijdkrachten, generaal
Dick Berlijn. De code doet een beroep op de verantwoordelijkheid
van de professionele defensiemedewerkers. Naast de gedragscode
start Defensie de komende maanden een groot aantal maatregelen om
ongewenst gedrag tegen te gaan. Deze richten zich vooral op
leiderschap, werk- en leefomstandigheden. Een proces waar samen met
defensiemedewerkers invulling aan wordt gegeven.

Er was al een voorlopige versie van de
gedragscode. Deze is de afgelopen maanden met het personeel van
Defensie besproken. De definitieve gedragscode is het resultaat van
deze besprekingen.

Meer eigen verantwoordelijkheid van de
medewerker en de leidinggevende met betrekking tot alcoholgebruik
is één van de wijzigingen. De pijlers
één (professionaliteit), vier (integer & respect)
en vijf (veiligheid) van de Gedragscode Defensie zijn gewijzigd. De
twee andere thema’s zijn op enkele punten redactioneel
aangepast om de kern duidelijker naar voren te brengen. “De
eerste pijler “Ik maak deel uit van een professionele
organisatie” is uitgebreid.

bron:MinDef